Alytaus naujienos - Alytaus miesto ir apskrities laikraštis
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Gintautas, Guostė

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2018-06-19, Nr. 69
Gyvūnų prižiūrėtoja išėjo iš darbo. Veterinarai fiksavo pažeidimus
Aly­taus ra­jo­ne Pu­nios se­niū­ni­jo­je Nor­ge­liš­kių kai­me vei­kian­tis Kau­ne re­gist­ruo­tos gy­vū­nų prie­žiū­ros ben­dro­vės „Nu­a­ras“ pa­da­li­nys, ar­ba Dzū­ki­jos gy­vū­nų prie­žiū­ros cen­tras, pas­ta­ruo­ju me­tu at­si­dū­rė Aly­taus vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos aki­ra­ty­je. Iš dar­bo iš­ėjus čia dir­bu­siai gy­vū­nų pri­žiū­rė­to­jai, pa­čios tei­gi­mu, dėl mig­do­mų svei­kų šu­nų, ne­tru­kus šio­je tar­ny­bo­je gau­tas skun­das taip pat dėl at­seit be prie­žas­ties už­mig­do­mų ke­tur­ko­jų. „Nu­a­ro“ pa­da­li­ny­je ap­si­lan­kę ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai fik­sa­vo pa­žei­di­mus. Kad ke­le­tas šu­nų bu­vo už­mig­dy­ta, pri­pa­ži­no ir „Nu­a­ro“ di­rek­to­rė, ta­čiau nu­ro­dė tam bū­ti­nas prie­žas­tis.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[5]
Šiemet medaus buvo, ar bus – priklausys nuo gamtos malonės
„Bi­ti­nin­kai džiau­gia­si, kad daug me­daus, ta­čiau rei­kė­tų sa­ky­ti, jog bu­vo daug, jei­gu grei­tai ne­pa­lis, me­daus ne­bus. Au­ga­lai iš­džiū­vę, ne­iš­ski­ria nek­ta­ro, bi­tu­tės ne­skren­da į dar­bą“, – sa­kė Aly­taus ra­jo­ne, Pla­sap­nin­kų kai­me, gy­ve­nan­tis bi­ti­nin­kas Vy­tau­tas Pa­tins­kas.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Alytaus policija po miesto šventės: „Alytiškiai pamažu išmoksta švęsti”
Pra­ėjęs šven­ti­nis sa­vait­ga­lis Aly­tu­je pa­ly­gin­ti bu­vo ra­mus. Taip pra­ūžu­sias mies­to die­nas iš sa­vo var­pi­nės ver­ti­na po­li­ci­ja. De­ja, bet tarp su­lai­ky­tų as­me­nų bu­vo trys ne­blai­vūs ne­pil­na­me­čiai. O vie­nai ke­tu­rio­lik­me­tei nu­sta­ty­tas net 2,05 pro­mi­lės gir­tu­mas.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Aly­taus po­li­ci­ja po mies­to šven­tės: „Aly­tiš­kiai pa­ma­žu iš­moks­ta švęs­ti”

 

Nau­jų ži­nių sie­kia per 8 tūks­tan­čius su­au­gu­sių­jų aly­tiš­kių

 

Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to stu­den­tai Lie­tu­vai do­va­no­jo sa­vo šir­dį

 

Mel­di­nių nen­dri­nu­kių po­pu­lia­ci­ja Žu­vin­to pel­kė­se pa­si­pil­dys bal­ta­ru­siš­kais paukš­čiais

 

Gy­va­čių įgė­li­mai: ne­tin­ka­mai su­teik­ta pir­mo­ji pa­gal­ba ga­li pa­da­ry­ti dau­giau ža­los nei nau­dos

 

Pa­plū­di­mio tin­kli­nio var­žy­bo­se Sim­ne – per 100 da­ly­vių iš vi­sos Lie­tu­vos

 

Aly­taus ra­jo­ne – 2,3 tūkst. ap­leis­tų skly­pų

 

As­me­ni­nio pre­kės žen­klo kū­ri­mas: CV jau ne­pa­kan­ka, teks pa­si­rū­pin­ti ir sa­vo įvaiz­džiu so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se

 

Liep­tas – grei­tas bū­das už­mes­ti ma­sa­lą

 

Knygų naujienos

 

 

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[3]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100