arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Norgailas, Norgailė, Marcelis

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2018-01-16, Nr. 6
Valstybinių miškų urėdijos Alytaus padaliniui laikinai vadovauja Egidijus Mensevičius
Šian­dien iš Re­gist­rų cen­tro tu­ri bū­ti iš­re­gist­ruo­tos vi­sos 42 Lie­tu­vos miš­kų urė­di­jos, tarp jų ir Aly­taus. Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja iš pa­rei­gų at­lei­džia vi­sus miš­kų urė­dus. Dar­bo ne­teks ir Aly­taus miš­kų urė­di­jos urė­das Ša­rū­nas An­ta­ne­vi­čius. Pra­ėju­sią sa­vai­tę įkur­tos nau­jos vals­ty­bės įmo­nės Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Aly­taus re­gio­ni­nio pa­da­li­nio lai­ki­nuo­ju vir­ši­nin­ku pa­skir­tas Aly­taus miš­kų urė­di­jo­je miš­ko ap­sau­gos ir miš­ko žel­di­ni­mo in­ži­nie­riu­mi dir­bantis Egi­di­jus Men­se­vi­čius.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Gyvenimas Lietuvoje – tai gyvenimas Narnijoje?

Šių die­nų Lie­tu­vos ak­tu­a­li­jos tie­siog šo­ki­ruo­ja. O gy­ve­ni­mas Lie­tu­vo­je da­ro­si pa­na­šus į gy­ve­ni­mą ste­buk­lin­go­je ša­ly­je, ku­rios tvar­ka smar­kiai pra­si­len­kia su tik­ro­ve. Tik­riau­siai dau­ge­lis ži­no An­dre­wo Adam­so­no re­ži­suo­tą fil­mą „Nar­ni­jos kro­ni­kos: liū­tas, bur­ti­nin­kė ir dra­bu­žių spin­ta“ bei ki­tas jo da­lis; jo­se vai­kai, įžen­gę į spin­tą, ran­da pa­slap­tin­gas du­ris, ve­dan­čias į pa­sa­kiš­ką Nar­ni­jos pa­sau­lį, ku­ria­me su­tin­ka­ma pa­čių keis­čiau­sių su­tvė­ri­mų ir vyks­ta kaž­kas ne­pa­pras­to, ste­buk­lin­go. Šio­mis die­no­mis skai­ty­da­ma Lie­tu­vos ži­niask­lai­dos por­ta­luo­se pub­li­kuo­ja­mus straips­nius, vis daž­niau jau­čiuo­si taip lyg pra­vė­ru­si ste­buk­lin­gas Nar­ni­jos du­ris. De­ja, ma­ne pa­si­tin­ka ne pa­sa­kiš­ki ste­buk­lai, o skau­di mū­sų ša­lies re­a­ly­bė, ku­rio­je vyks­tan­tys įvy­kiai kar­tais at­ro­do tie­siog ab­sur­diš­ki.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Prie Sausio 13-osios kryžiaus – gongo dūžiai už žuvusiuosius
Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį Lie­tu­vai tra­­giš­kus Sau­sio 13-osios įvy­kius aly­tiš­kiai pri­si­mi­nė ir Lais­vės gy­nė­jų die­ną mi­nė­jo prie Mies­to so­de esan­čio Sau­sio 13-osios kry­žiaus. Pa­ne­mu­nės pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­reng­ta me­ni­nė kom­po­zi­ci­ja, Sei­mo na­rių ir mies­to va­do­vų kal­bos tar­si nu­kė­lė į 1991-ųjų sau­sio 13-ąją, kai gi­nant Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­tą nuo so­vie­tų ka­rių už­ėmi­mo bu­vo su­žeis­ta apie 700 žmo­nių, žu­vo 14. Kiek­vie­no žu­vu­sio­jo at­mi­ni­mas šeš­ta­die­nį bu­vo pa­gerb­tas gon­go dū­žiu, liu­di­jan­čiu di­de­lę pa­gar­bą ko­vo­to­jams už lais­vę ir vi­sų sie­kius ją bran­gin­ti.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Šaškių turnyro Punioje nugalėtojas – kaunietis Emilijus Jurkynas
Sau­sio 13 die­ną Pu­nio­je vy­ko tra­di­ci­nis šaš­kių tur­ny­ras Lais­vės gy­nė­jų die­nai pa­mi­nė­ti ir spor­to meist­rui Sta­nis­lo­vui Ka­ma­raus­kui at­min­ti.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

  

Įdo­mus ty­ri­mas: gy­ven­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mas spau­da len­kia por­ta­lus

 

Sli­dės jau pa­ruoš­tos, la­bai lau­kiam žie­mos ir snie­go!

 

Aly­tu­je šiais me­tais dar la­biau ma­žės ap­leis­tų te­ri­to­ri­jų ir pa­sta­tų

 

Pra­lai­da įreng­ta, ke­lias į Lie­pa­ko­jus sau­sas

 

Šil­tas va­do­vų vi­zi­tas ra­jo­no vai­kus glo­bo­jan­čio­je šei­mo­je

 

Diskusija „Šimtmečio asmenybės. Antanas Smetona”

 

Jau­ni­mo par­kas - jau­ni­mui!

 

Į kal­nus tūks­tan­čius iš­ve­dęs 75-erių ke­liau­to­jas: „Se­nat­vės gy­ve­ni­me nė­ra”

 

8 idė­jos, kuo le­sin­ti žie­mo­ti li­ku­sius paukš­čius

 

Knygų naujienos

 

Pe­diat­ras įspė­ja: „Gri­pas an­ti­bio­ti­kais ne­iš­gy­do­mas, o as­pi­ri­nas vai­kams griež­tai drau­džia­mas”

 

Ra­jo­ne ple­čia­si Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tas

 

Ko­me­di­ja „AMNEZI­JA už 400 000 Eur“ su bū­riu vi­siems pui­kiai pa­žįs­ta­mų ak­to­rių Aly­tu­je

 

Ke­lio­nė į Ke­ni­ją su­dre­bi­no aly­tiš­kės ver­ty­bių pa­ma­tus

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Neapsisprendžiate, kuriame miesto rajone gyventi? Patarti gali mokslininkai

Ieškote būsto. Nuvykote jo apžiūrėti, susipažinote su savininkais, tačiau nesate tikri, ar bus saugu tamsiu paros metu pareiti namo nuo autobuso stotelės. Ką darote? Tikriausiai apklausiate gyventojus, tyrinėjate aplinką ir, vadovaudamiesi patirtimi, priimate sprendimą. Kokia tikimybė, kad jis bus teisingas? Kita situacija. Mieste nusprendžiama statyti paminklą, įvyksta konkursas. Išsirenkamas paminklas. Ar jis bus lankomas? Jei taip, kokių žmonių? Kokiais tikslais? Kaip išrinkti tinkamiausią jam vietą ? Abiem atvejais gali pagelbėti mokslininkai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kas atsitinka su į Lietuvą įvežamais 1,5 mln. mobiliųjų telefonų?

Kiekvienais metais didėjant mobiliųjų telefonų į Lietuvą importui, auga ir šių atliekų srautas. Kol kas sutvarkomi palyginti nedideli mobiliųjų telefonų atliekų kiekiai, nors situacija ir gerėja. Kodėl būtina rūšiuoti elektronikos prietaisųatliekas, kurios yra viena sparčiausiai augančių atliekų kategorijų Europos Sąjungoje?

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Sauskelnių kompensavimo tvarka yra diskriminuojanti asmenis dėl amžiaus ir negalios

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė nustatė, kad sveikatos apsaugos ministrui patvirtinus kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių įsigijimo tvarką, asmenys diskriminuojami dėl jų amžiaus ir negalios. Sprendimas priimtas po to, kai į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą kreipėsi asmuo su negalia, kuriam, kai jis sulaukė 18 metų, per mėnesį kompensuojamų sauskelnių skaičius sumažėjo nuo 60 iki 45 vienetų, taip pabloginant jo situaciją.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Priminimas auginantiems vaikus: už gruodį gaunamos vaiko priežiūros išmokos būna mažesnės

 „Sodra“ primena mažus vaikus auginantiems ir vaiko priežiūros išmokas gaunantiems tėveliams, kad dėl skirtingo neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo šios išmokos už gruodį visada būna kiek mažesnės. Išmokų skirtumą tėveliai susigrąžina pateikę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Sodra“ pradėjo mokėti 7 proc. didesnes pensijas

 „Sodra“ pradėjo mokėti indeksuotas pensijas. Beveik 7 proc. didesnės pensijos šią savaitę pasieks daugelį gavėjų, kuriems pensijos pervedamos į banko sąskaitas. Iki šio mėnesio 26 dienos didesnių pensijų sulauks ir visi kiti, kuriems jos pristatomos į namus.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vandens paukščių lesinimas turi būti atsakingas
 Kalendorinė žiema Lietuvoje jau praleido pirmąjį savo mėnesį, tačiau rimtų šalčių, kurie sukaustytų dirvą ir vandens telkinius dar nebuvo. Kelias naktis pasilaikiusi minusinė temperatūra ir kiek šaltesni orai šiauriau Lietuvos, paskubino vandens paukščių migraciją į žiemovietes, tačiau Kalėdiniu laikotarpiu vėl atšilus, paukščiai apsistojo ežeruose, tvenkiniuose, mariose, o laukuose dar ir per Kalėdas ar net Naujų metų laukuosestebėtos gulbės giesmininkės, žąsys, gervės, pempės, dirviniai sėjikai, kurie įprastai Lietuvą palieka iki žiemos pradžios. Pastarosiomis žiemomis šalčiams Lietuvą sukaustant vis vėliau ir trumpiau, nemažai sparnuočių, žiemas įprastai leidžiančių Vakarų Europos šalyse, neskuba jas pasiekti ir iki Lietuvą užplūstant didesniems šalčiams, apsistoja mūsų šalyje. Šių metų gruodžio pradžioje į Žuvinto ežerą nakvoti grįždavo net 11 000 žąsų – tai rekordinis skaičius, užfiksuotas Žuvinto ežere tokiu metų laiku. Iš Lietuvos išskristi neskubantys paukščiai puikiai indikuoja pasikeitusias klimatines sąlygas ir natūralių mitybinių sąlygų tinkamumą, esant šiltai žiemai. Tiek dirvoje, tiek vandenyje paukščiams šiuo metu dar nesunku susirasti natūralaus maisto.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
V. Papievis ir S. Eidrigevičius: kaip gimsta knygos

 „Parašyto teksto tapimas knyga – tarsi stebuklas. Aplinkybių ir to, kas tvyro ore, sutapimas. Štai vienas mano labai seniai rašytas tekstas netrukus bus išleistas knyga – nesuprantu, kas šitai lemia. Ir nežinau, ar to reikia. Galbūt tekstas, kurį parašiau, žino geriau už mane? Kiek laiko jam slėptis, kada pasirodyti.Įsivaizduoju, kad išleisti tekstai ima gyventi savo gyvenimus. Ir jiems toli gražu ne vis tiek, kas ir kur juos apgyvendins. Knygos, tekstų namai, tai – ne daiktai, tai – kūriniai“, – įsitikinęs rašytojas V. Papievis.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kuriama kelionių garantijų sąskaita
 Vyriausybė pritarė patobulintam Turizmo įstatymo projektui, kuriuo įtvirtintas papildomas kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo mechanizmas – kelionių garantijų sąskaita.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Lidl“ pratęsė bendradarbiavimą su Arvydu Saboniu

Šią savaitę prasideda nauja prekybos tinklo „Lidl Lietuva“ reklaminė kampanija „Visi nori geriausių iš Lietuvos ir Europos“. Jos tikslas – pirkėjams pristatyti „Lidl“ prekės ženklus, kuriems produkciją teikia gamintojai iš Lietuvos ir kitų Europos valstybių. Šia kampanija „Lidl“ pratęsia ir bendradarbiavimą su savo reklamos veidu – žymiausiu Lietuvos krepšininku, Lietuvos krepšinio federacijos prezidentu Arvydu Saboniu.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Įspėjimas Birštono „Eglės“ sanatorijai: negalia – ne pagrindas drausti procedūras baseine

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė nustatė, kad Birštono „Eglės“ sanatorija, teikdama baseino ir medicininės reabilitacijos paslaugas, pažeidė Lygių galimybių įstatymą. Įstaiga nepagrįstai neteikė kai kurių paslaugų vežimėliu judančiam vyrui. A. Skardžiuvienė tyrimą pradėjo po to, kai į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą kreipėsi reikalingų paslaugų negavęs buvęs sanatorijos klientas. Jam paprašius skirti užsiėmimus baseine, „Eglės“ personalas atsisakė teigdamas, neva baseine nėra keltuvo. Darbuotojai taip pat nepagrįstai baiminosi, kad dėl patirtos stuburo traumos pareiškėjo šalinimo funkcijos šiltame baseino vandenyje bus neprognozuojamos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Temperatūra vargina ir automobilį: Vaidotas Žala trečiame Dakaro etape – 34-as

Pirmoji Dakaro ralio diena buvo tarsi trumpa įžanga į laukiančią bekelę, antroji varžybų sudėtingumą parodė visu gražumu, o trečioji pralenkė ir šią. 295 km greičio ruože sportininkai važiavo per aukščiausias kopas, akmenis ir kietą gruntą, o jų pozicijos keitėsi dažniau nei oras Lietuvoje. „Agrorodeo“ komandos ekipažas, Vaidotas Žala su Sauliumi Jurgelėnu, turėjęs problemų dėl kaistančio automobilio variklio, finišą pasiekė 34-oje vietoje.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100