arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Daugvydas, Nomeda, Fabijonas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
Viešoji įstaiga ir tarybos narė teismuose sutriuškino savivaldybės administraciją
Pa­ga­liau tei­siš­kai su­dė­lio­ti taš­kai tarp Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos gin­čo su Aly­taus ra­jo­ne registruota vie­šą­ja įstai­ga „Ga­liu ki­taip“ ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rės Gin­ta­rės Rim­ku­tės-Mer­čai­tie­nės va­do­vau­ja­ma gro­žio pro­ce­dū­rų ben­dro­ve „Do­mus Crys­tal­li­na“. Jis vy­ko nuo per­nykš­čio pa­va­sa­rio, kai mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jast­rems­kas sa­vo įsa­ky­mu nu­ro­dė „Ga­liu ki­taip“ iš Vi­suo­me­nės svei­ka­tos rė­mi­mo specialiosios pro­gra­mos grą­žin­ti 2 tūkst. eu­rų, nes ki­lo įta­ri­mų dėl pi­ni­gų pa­nau­do­ji­mo tiks­lin­gu­mo įstai­­gai vyk­dant sa­vi­val­dy­bės fi­nan­suo­tą svei­kos gy­ven­se­nos ska­ti­ni­mo pro­jek­tą.
toliau2018-01-20  commPlačiau  commSkaityti komentarus (1)
Srutų fontano epicentre

Že­mės ūkio mi­nist­ras Bro­nius Mar­kaus­kas, tre­čia­die­nį da­ly­va­vęs LRT TV lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“ pas Ed­mun­dą Ja­ki­lai­tį, ket­vir­ta­die­nį sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tin­kle go­do­jo: „Va­kar va­ka­re, tie­sio­gi­nė­je lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“, bu­vau ver­čia­mas pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už tai, ko per 27 me­tus ne­pa­da­rė vi­si iki ma­nęs dir­bę že­mės ūkio mi­nist­rai, – už­tik­rin­ti aiš­kų ir skaid­rų že­mės įsi­gi­ji­mo kon­tro­lės me­cha­niz­mą. At­sa­ko­my­bės ne­si­kra­tau, ta­čiau ją pri­si­im­ti tu­ri vi­si: ir vals­ty­bės va­do­vai, ir tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos, ir po­li­ti­kai ir... žur­na­lis­tai. Ko­dėl ši te­ma ta­po ak­tu­a­li tik da­bar? Ko­dėl ne 2014 me­tais ar iki tol?”

toliau2018-01-20  commPlačiau  commSkaityti komentarus (2)
Tarybos narys Nerijus Cesiulis apsisprendė – tapo socialdemokratu
Šią sa­vai­tę So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus ta­ry­ba į sa­vo na­rių gre­tas pri­ėmė Ne­ri­jų Ce­siu­lį (nuotr.). Jis jau tre­čia ka­den­ci­ja į mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą iš­ren­ka­mas pa­gal So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą, ta­čiau į jį bu­vo įra­šo­mas kaip ne­par­ti­nis. Ko­dėl N.Ce­siu­lis pa­ga­liau nu­spren­dė tap­ti so­cial­de­mok­ra­tu?
toliau2018-01-20  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)
„Mano kelionės – tai palūkanos iš dukrų”

„Vi­sų vai­kai ge­ri ir tė­vams pa­tys gra­žiau­si“, – tars­te­li aly­tiš­kė Al­do­na Ba­ra­naus­kai­tė, ir pa­ga­liau su­tin­ka pa­si­da­ly­ti sa­va mo­ti­nys­tės pa­tir­ti­mi. Kai jos, švy­tin­čio­mis aki­mis su­grį­žu­sios iš kas­me­ti­nių gim­ta­die­ni­nių ke­lio­nių ar šiaip duk­rų su­reng­tų iš­vy­kų, bi­čiu­liai klau­si­nė­ja, kiek to­kia ke­lio­nė kai­nuo­ja, ši kaip vi­sa­da ati­ta­rian­ti, jog ži­no tik nu­va­žia­vi­mo į oro uos­tą kai­ną. Dar pa­juo­kau­ja, kad vi­sa ki­ta pri­lygs­ta pa­lū­ka­nų at­si­i­mi­nė­ji­mui. Re­tas su­lau­kia to­kio dė­me­sio ir pa­gar­bos iš sa­vo su­au­gu­sių vai­kų. Kaip tu­rė­tu­me juos au­gin­ti, auk­lė­ti, kad tos va­di­na­mo­sios pa­lū­ka­nos by­rė­tų vi­so­mis pras­mė­mis?

toliau2018-01-20  commPlačiau  commSkaityti komentarus (1)

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Mi­ros­la­ve pla­nuo­ja­mi dar­ba

 

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ap­ta­rė šių me­tų ben­dra­dar­bia­vi­mo pla­nus su Vo­ro­no­vu

 

Dau­gia­bu­čių ad­mi­nist­ra­vi­mas – iš­ma­niai ir pa­to­giai

 

Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų ko­mu­na­li­nes at­lie­kas tvar­kys įmo­nė „VSA Vil­nius”

 

Prie­mo­nės „Kiek­vie­nas yra pės­čia­sis” me­tu – ypa­tin­gas dė­me­sys pės­tie­siems

 

Lai­ku ne­pa­tei­kė fi­nan­si­nių ata­skai­tų, nes ne­ži­no­jo, kur jas pa­teik­ti

 

Kon­fis­kuo­tas ir ben­dro­vės au­to­mo­bi­lis „Mer­ce­des Benz”

 

Fo­to­gra­fi­niai vaiz­dai – Aly­tus, Ne­mu­nai­tis, Mer­ki­nė...

 

Na­cio­na­li­nio krau­jo cen­tro or­ga­ni­za­to­rė Aly­taus re­gio­ne Ri­man­tė Va­na­gie­nė: „Aly­tus, kaip ne­at­ly­gin­ti­nos do­no­rys­tės mies­tas, la­bai au­ga”

 

Psi­cho­lo­go kon­sul­ta­ci­jos ne tik se­niū­ni­jo­se, bet ir tie­sio­giai in­ter­ne­tu

 

Ko­ky­biš­kas in­ves­ti­ci­jų pla­nas - sėk­min­gos re­no­va­ci­jos ga­ran­tas

 

Kon­cer­tus Aly­taus are­no­je pra­dės „Ron­do”

 

Ra­jo­no dziu­do im­ty­ni­nin­kai Lais­vės gy­nė­jų die­ną pa­mi­nė­jo da­ly­vau­da­mi tarp­tau­ti­nia­me dziu­do čem­pio­na­te

toliau2018-01-20  commPlačiau  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100