arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Alvydas, Vismantė, Jeronimas, Česlovas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-02-13  SpausdintiSpausdinti

Tėvų pramogos – per plauką nuo tragedijos: penkiametis sūnus įkrito į šulinį

Laura BALIUKONIENĖ

Į kas­me­ti­nes Aly­taus ra­jo­ne, Ra­džiū­nų kai­me, esan­čia­me nuo­ty­kių par­ke „Tar­za­ni­ja“ sek­ma­die­nį vy­ku­sias au­to­mo­bi­lių ir ke­tur­ra­čių žie­mos spor­to var­žy­bas su ma­ža­me­čiu vai­ku at­vy­ku­sių tė­vų pra­mo­gas ap­kar­ti­no ne­lai­mė. Jų pen­kia­me­tis ber­niu­kas įkri­to į ne nuo­ty­kių par­kui pri­klau­san­čio­je, o pri­va­taus kie­mo te­ri­to­ri­jo­je esan­tį šu­li­nį. Lai­mei, ma­žy­lis kaip­mat bu­vo iš­trauk­tas iš šu­li­nio ir nu­vež­tas į Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nę, kur ap­žiū­rė­tas me­di­kų. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, vai­kui sun­kių su­ža­lo­ji­mų iš­veng­ti pa­vy­ko.

 

Šu­li­nys, į kurį įkrito penkiametis, yra apie dvie­jų met­rų gy­lio ir be van­dens. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.Ne­lai­mė nu­ti­ko sek­ma­die­nį po vi­du­die­nio. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ber­niu­kas kar­tu su tė­vais pa­te­ko į var­žy­bų da­ly­vių sto­vė­ji­mo bei pa­si­ruo­ši­mo var­žy­boms te­ri­to­ri­ją, ku­rio­je žiū­ro­vams bū­ti drau­džia­ma. Pa­sak Kris­ti­nos Ja­nu­le­vi­čie­nės, Aly­taus po­li­ci­jos at­sto­vės, vai­ką iš šu­li­nio iš­trau­kė tė­vas.

 

Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai gūž­čio­ja pe­čiais ir svars­to, kaip vai­kas ga­lė­jo įkris­ti į už­deng­tą šu­li­nį. Tur­būt jis tu­rė­jo kaž­kaip tą šu­li­nį pra­deng­ti, kad į jį įkris­tų. Šu­li­nys bu­vo apie dvie­jų met­rų gy­lio ir be van­dens.

 

„Va­di­na­si, vai­kas ten tu­rė­jo bū­ti pa­lik­tas vie­nas, be prie­žiū­ros, ki­taip ne­ži­nau, kaip jis ten su­ge­bė­jo įkris­ti, nes šu­li­nys bu­vo už­deng­tas len­to­mis ir pu­ta. Gal jis krapš­tė tą šu­li­nį. Ne­ga­liu to pa­sa­ky­ti.

 

Aš per ra­ci­ją ga­vau pra­ne­ši­mą apie įvy­kį. Kai at­vy­kau, vai­kas jau bu­vo iš­trauk­tas iš šu­li­nio. Pats vai­ką nu­ve­žiau pas me­di­kus, kur jį ap­žiū­rė­jo“, – tei­gė Min­dau­gas Al­do­nis, nuo­ty­kių par­ko šei­mi­nin­kas.

 

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, pen­kia­me­tis ber­niu­kas pa­ty­rė ne­sun­kių su­ža­lo­ji­mų – nu­ga­ros apa­ti­nės da­lies ir du­bens su­mu­ši­mų. Ma­žy­lis ste­bė­ti pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę, o pir­ma­die­nį bu­vo at­lie­ka­mi iš­sa­mes­ni ty­ri­mai, sie­kiant įsi­ti­kin­ti, kad vai­kui sun­kes­nių pa­sek­mių iš­veng­ti pa­vy­ko.

 

M.Al­do­nis ti­ki­no, kad to­je te­ri­to­ri­jo­je, ne­to­li šu­li­nio, bu­vo pa­sta­ty­tas „Stop“ žen­klas ir ten žiū­ro­vams vaikš­čio­ti drau­džia­ma. Esą ne­to­li tos vie­tos bu­vo ir va­žiuo­ja­mo­ji da­lis, tad ver­sli­nin­kas dė­ko­jo Die­vui, kad vai­kas ne­iš­bė­go į ją, nes to­kiu at­ve­ju pa­sek­mės ga­lė­jo bū­ti tra­giš­kos.

 

„Jei­gu tė­vai rū­pi­na­si vai­ko sau­gu­mu, tai jie ten iš vi­so ne­tu­rė­jo bū­ti. Mes juk ne­ga­li­me ap­žiū­rė­ti vi­sų ap­link esan­čių te­ri­to­ri­jų, vi­sų ten pra­mo­gau­jan­čių vai­kų. Tė­vai pa­tys at­sa­ko už sa­vo at­ža­las“, – ti­ki­no M.Al­do­nis ir pri­dū­rė, kad tė­vai už­si­mi­nė, jog dėl šio įvy­kio kal­bė­jo­si su ad­vo­ka­tais. Jis ma­no, kad tė­vai to­kiu bū­du sieks iš­peš­ti kaž­ko­kios nau­dos iš ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių, ta­čiau tik dar kar­tą pa­brė­žė, kad tai vy­ko ne nuo­ty­kių par­ko te­ri­to­ri­jo­je ir tė­vai su vai­ku bu­vo drau­džia­mo­je ten bū­ti vie­to­je.

 

Ver­sli­nin­kas tei­gė jau­čian­tis ap­mau­dą, jog vie­šo­je erd­vė­je bu­vo pa­skleis­ti gan­dai, esą jis šį įvy­kį ban­dė nu­slėp­ti, ta­čiau tai ne­tie­sa, nes pats tą vai­ką me­di­kams nu­ve­žė ir pa­pra­šė gy­dy­to­jo, kad sku­bos tvar­ka ap­žiū­rė­tų.

 

Ber­niu­ko tė­vo ko­men­ta­ras:

„Nuo pir­mos ir ant­ros tra­sų ėjo­me ap­žiū­rė­ti tre­čios ir ket­vir­tos tra­sos. Ten ta tra­sa bu­vo prie pat „Tar­za­ni­jos“ sa­vi­nin­ko gy­ve­na­mo­jo na­mo, per įva­žia­vi­mą, kur įva­ži­nė­jo da­ly­viai. Nu­spren­dė­me ei­ti į ma­ši­ną, nes bu­vo vė­su. Ei­nant pro tą vie­tą, kur įva­ži­nė­jo var­žy­bų da­ly­viai, vai­kas žai­dė su drau­go dviem vai­kais. Pa­ma­čiau, kaip ei­da­mas prie­ky­je mū­sų, jis į tą šu­li­nį tie­siog įsmu­ko. Šu­li­nys bu­vo už­deng­tas pu­tos po­lis­te­re­no la­pu ir iš šo­nų už­dė­tos dvi len­tos. Kaip aš mąs­tau, ten iš vi­so ge­riau bū­tų ne­už­deng­tas šu­li­nys, nes ta­da bū­tų aiš­kiai ma­ty­ti, kad duo­bė. O da­bar bu­vo pa­da­ry­ti ko ne spąs­tai.

 

Šiuo me­tu vai­kas li­go­ni­nė­je. Jis pa­ty­rė smul­kių su­mu­ši­mų, ta­čiau pra­šy­siu ne­dar­bin­gu­mo la­pe­lio, nes da­bar vai­kui ne­ga­li­ma ei­ti į dar­že­lį ma­žiau­siai de­šimt die­nų, jis tu­ri bū­ti ra­my­bės bū­se­nos, ne­ga­li laks­ty­ti, žiū­rė­ti te­le­vi­zo­riaus, žais­ti kom­piu­te­ri­nių žai­di­mų.

 

Vie­na­reikš­miš­kai dėl įvy­kio kal­ti ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai. Jei­gu bu­vo or­ga­ni­zuo­tas ren­gi­nys, į tą už­deng­tą šu­li­nį ga­lė­jo įkris­ti bet kas, net ir su­au­gęs žmo­gus. Tas šu­li­nys nuo na­mo maž­daug de­šimt met­rų, o nuo tra­sos te­bū­nie pen­ki–de­šimt met­rų. Ten juk bu­vo bū­rys žmo­nių, tu­riu fil­muo­tos me­džia­gos ir nuo­trau­kų. Man at­siun­tė žmo­nės. Apie įvy­kį jau pra­neš­ta po­li­ci­jai, lauk­si­me ty­ri­mo iš­va­dų. Kaip elg­si­mės to­liau, ma­ty­si­me ei­go­je.“

 

 

toliau2018-02-13  commSkaityti komentarus (5)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100