arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Alvydas, Vismantė, Jeronimas, Česlovas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-02-13  SpausdintiSpausdinti

Lietuva – tauta, kuriai svarbus žuvusiųjų už laisvę atminimas

Aldona KUDZIENĖ

Pu­nios ši­le iš­kil­min­gai pa­šven­tin­tas re­konst­ruo­tas Dai­na­vos apy­gar­dos va­da­vie­tės šta­bo bun­ke­ris, skir­tas ja­me žu­vu­siems par­ti­za­nams ir Lie­tu­vos lais­vės ko­vų da­ly­viams at­min­ti, bei pa­mi­nė­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tis.

Idė­jos bū­tent šio­je vie­to­je pa­mi­nė­ti vals­ty­bės šimt­me­tį ini­cia­to­riai – Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos ir Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to Miš­kų ir eko­lo­gi­jos fa­kul­te­to ben­druo­me­nės.

 

Dai­na­vos apy­gar­dos šta­bo va­da­vie­tės bun­ke­rį sa­va­no­rys­tės pa­grin­dais re­konst­ra­vo Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Aly­taus re­gio­ni­nio pa­da­li­nio Pu­nios gi­ri­nin­ki­ja, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­nas, Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to Miš­kų ir eko­lo­gi­jos fa­kul­te­to dės­ty­to­jai bei stu­den­tai, Aly­taus Pu­ti­nų gim­na­zi­jos jau­nie­ji šau­liai ir mo­ky­to­jai.

 

Atstatytą Dainavos apygardos štabo vadavietės bunkerį šventina apaštališkasis nuncijus Baltijos šalims, arkivyskupas Pedro Lopez Quintana. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.Kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­ras Ed­vi­nas Ker­za, svei­kin­da­mas gau­siai su­si­rin­ku­siuo­sius prie re­konst­ruo­tos va­da­vie­tės, ak­cen­ta­vo par­ti­za­nų svar­bą ko­vo­je už ša­lies lais­vę, jų iš­ra­din­gu­mą. Lin­kė­jo ir to­liau bū­ti vie­nin­giems, ne­pa­mirš­ti jų dar­bų, ša­lies is­to­ri­jos. Dė­ko­jo vi­siems pri­si­dė­ju­siems prie bun­ke­rio at­sta­ty­mo dar­bų, o ar­chi­tek­tui Juo­zui Kri­ži­naus­kui ir Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to ma­gist­ran­tui Lau­ry­nui Bal­ke­liui įtei­kė po tri­spal­vę.

 

Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas kal­bė­jo, kad tai, ką iš­gy­ve­no par­ti­za­nai, bū­da­mi miš­ke, sun­ku su­pras­ti mums, čia tik ret­kar­čiais at­vyks­tan­tiems. Jie tu­rė­jo di­džiu­lę va­lią, stip­rius jaus­mus tė­vy­nei. „Ža­viuo­si, kad yra tiek daug en­tu­zias­tų, ku­rie vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais tiek daug pa­dir­bė­jo. Dė­ko­ju daug pri­si­dė­ju­siam do­cen­tui dr. Al­gir­dui Ga­ve­naus­kui. Vi­siems lin­kiu ne­pa­mirš­ti is­to­ri­jos“, – sa­kė ra­jo­no va­do­vas, įteik­da­mas pa­dė­kų.

 

Jau­nie­ji šau­liai, jų mo­ky­to­jai, Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no ka­riai ir ka­ri­nin­kai bei miš­ki­nin­kai pel­nė Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rės Da­lios Kri­ži­naus­kie­nės pa­dė­kų.

 

Dai­na­vos apy­gar­dos šta­bo va­da­vie­tės bun­ke­rio šven­ti­ni­mo ce­re­mo­ni­ją at­li­ko apaš­ta­liš­ka­sis nun­ci­jus Bal­ti­jos ša­lims, ar­ki­vys­ku­pas Ped­ro Lo­pez Quin­ta­na.

 

Pu­nios ši­le 1947 me­tais rug­pjū­čio 11 die­ną žu­vo apy­gar­dos va­das Do­mi­ny­kas Jė­čys-Ąžuo­lis, šta­bo vir­ši­nin­kas Jo­nas Pi­lins­kas-Krū­mas, Mar­gi­rio gru­pės šta­bo vir­ši­nin­kas My­ko­las Pet­raus­kas-Aras, šta­bo dar­buo­to­jas Vac­lo­vas Ka­va­liaus­kas-Juod­var­nis, agi­ta­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Vin­cas Juo­zai­tis-Vy­tu­rys, apy­gar­dos šta­bo vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Juo­zas Puš­ko­rius-Gi­ri­nis, ry­šių ir žval­gy­bos vir­ši­nin­kas An­ta­nas Ma­ce­vi­čius-Li­nas, Vai­do­to gru­pės va­das Juo­zas Pet­raš­ka-Pa­trim­pas-La­pai­tis. Kiek­vie­no žu­vu­sio­jo at­mi­ni­mui su­skam­bo var­pas, jau­nie­ji šau­liai už­de­gė po deg­lą.

 

Pu­nios ši­le nu­ai­dė­jo trys sal­vės – šū­viai iš ke­lių gin­klų vie­nu me­tu: už Dai­na­vos apy­gar­dos šta­bo va­da­vie­tės bun­ke­ry­je žu­vu­sius ir pa­te­ku­sius į ne­lais­vė par­ti­za­nus, už Lie­tu­vos lais­vės ko­vų da­ly­vius, už Lie­tu­vos at­kū­ri­mo šimt­me­tį.

 

„Lie­tu­va, vi­sų pir­ma, – ne kraš­tas, o tau­ta: kraš­to pa­li­ki­mas ne­reiš­kia pa­čios Lie­tu­vos pa­li­ki­mo, nes Lie­tu­va gy­va vi­sur, kur gy­vi lie­tu­viai“, – tei­gė ren­gi­nio ve­dė­ja An­dže­li­ka.

 

Ji siū­lė va­do­vau­tis aukš­čiau­siu tau­ti­niu au­to­ri­te­tu – są­ži­ne, grįs­ti sa­vo gy­ve­ni­mą ide­a­liz­mu, ne­bėg­ti nuo dar­bų, do­mė­tis kul­tū­ri­niu pa­li­ki­mu ir šių die­nų lai­mė­ji­mais, juos rem­ti, ug­dy­ti lie­tu­viš­ką­jį pa­si­reiš­ki­mą ir lie­tu­vy­bę šei­mo­je bei vi­suo­me­nė­je, kur­ti so­li­da­ru­mo ir tar­pu­sa­vio pa­gar­bos at­mo­sfe­rą.

 

Įkvėp­ti, pa­drą­sin­ti ir su­stip­rin­ti žu­vu­sių už Lie­tu­vos lais­vę par­ti­za­nų ir lais­vės ko­vų da­ly­vių dva­sia ir jų liu­di­ji­mu, vi­si va­sa­rio šal­tu­ko nu­raus­vin­ti bu­vo pa­kvies­ti ben­drys­tės prie ka­rei­viš­kos ko­šės ir ar­ba­tos.

 

 

 

toliau2018-02-13  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100