arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Alvydas, Vismantė, Jeronimas, Česlovas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-02-13  SpausdintiSpausdinti

Papuošalus kurianti alytiškė savo verslą pasuko netikėta linkme

Laura BALIUKONIENĖ

Kiek sa­vo ap­lin­ko­je pa­žįs­ta­te vy­rų, ku­riems pa­tin­ka pa­si­puoš­ti vy­riš­ka apy­ran­ke ar už­si­ka­bin­ti sti­lin­gą kak­lo pa­puo­ša­lą? Vos prieš mė­ne­sį pra­dė­ju­si ga­min­ti vy­riš­kus in­di­vi­du­a­li­zuo­tus vie­ne­ti­nius ran­kų dar­bo pa­puo­ša­lus, aly­tiš­kė Ine­ta Ja­ki­ne­vi­čie­nė ir pa­ti nu­ste­bo, kad to­kius ak­se­su­a­rus vy­rai tie­siog graibs­te graibs­to. O ar­tė­jan­čios šv. Va­len­ti­no die­nos pro­ga už­sa­ky­mų jau­na ver­sli­nin­kė iš dai­lio­sios ly­ties at­sto­vių su­lau­kė dar dau­giau.

 

Alytiškės Inetos Jakinevičienės kuriami papuošalai iš kitų jų gamintojų išsiskiria individualizmu. Kurdama papuošalą konkrečiam žmogui, jauna verslininkė visuomet atkreipia dėmesį į jo plaukus, akis, veido bruožus, aprangos stilių. Pasak jos, svarbu, kad papuošalas derėtų prie žmogaus visumos, jo savybių. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.Ver­slą iš­vys­tė iš po­mė­gių

„Le­ti de­sign“ pre­kės žen­klo var­du pa­va­din­ti pa­puo­ša­lai yra po­pu­lia­rūs ne tik Ine­tos gim­ti­nė­je Aly­tu­je, už­sa­ky­mų ji su­lau­kia iš įvai­rių Lie­tu­vos kam­pe­lių. Ga­min­ti vie­ne­ti­nius ak­se­su­a­rus, skir­tus mo­te­rims ir vai­kams, mo­te­ris pra­dė­jo maž­daug prieš dve­jus me­tus, o idė­ja puoš­ti ir vy­rus ki­lo vos prieš mė­ne­sį. Šis jau da­bar ga­li­ma va­din­ti ver­slas iš­si­vys­tė iš jau­nos mo­ters po­mė­gio.

 

„Man vi­suo­met pa­tik­da­vo iš­skir­ti­niai ran­kų dar­bo pa­puo­ša­lai, įdo­maus di­zai­no dra­bu­žiai. Šių da­ly­kų įsi­gy­da­vau in­ter­ne­te. O ma­no ver­slo iš­ta­kos pra­si­dė­jo nuo vie­nos įsi­gy­tos apy­ran­kės, ku­ri man la­bai pa­ti­ko, ta­čiau no­rė­jo­si, kad ji bū­tų spal­viš­kai šiek tiek ki­taip iš­dės­ty­ta ir gal­būt pa­pil­dy­ta vie­na ki­ta de­ta­le. Ta­da pa­gal­vo­jau, o ko­dėl gi ne­ga­lė­čiau ga­min­ti pa­puo­ša­lų pa­ti? Pra­dė­jau in­ter­ne­te ieš­ko­ti in­for­ma­ci­jos apie jų ga­my­bą, įsi­gi­jau prie­mo­nių ir pa­ban­džiau tai pa­da­ry­ti. Re­zul­ta­tu bu­vau pa­ten­kin­ta. Pa­da­ry­ti kaž­ką pa­na­šaus pa­pra­šė ir drau­gės. Taip pa­ma­žu sraig­te­lis įsi­su­ko“, – pa­sa­ko­jo jau­na mo­te­ris.

 

Sa­vo mėgs­ta­moms veik­loms jau­na aly­tiš­kė lai­ko skir­da­vo net be­si­mė­gau­da­ma vie­nu gra­žiau­sių gy­ve­ni­mo pe­ri­odų – mo­ti­nys­te. Ar­tė­jant lai­kui, kai po vai­ko prie­žiū­ros atos­to­gų rei­kė­jo grįž­ti į sa­vo dar­bo­vie­tę, Ine­ta su­pra­to, kad jai vi­sai ne­bū­ti­na tai da­ry­ti, kad ga­li su­kur­ti ver­slą iš sa­vo mėgs­ta­mos veik­los. Tą ir pa­da­rė.

 

Siū­ti dra­bu­žius – taip pat vie­na mėgs­ta­miau­sių mo­ters veik­lų, ku­rią irgi iš­vys­tė iki ver­slo: „Se­niai no­rė­jau siū­ti, nes man vi­suo­met at­ro­dy­da­vo, kad par­duo­tu­vė­se nė­ra dra­bu­žių man. Kiek­vie­nam at­ras­da­vau trū­ku­mų, to­dėl vis pa­mąs­ty­da­vau, kad ga­lė­čiau sau pa­si­siū­ti.“

 

Pa­si­do­mė­ju­si, kur Aly­tu­je ga­li­ma bū­tų pa­si­mo­ky­ti dra­bu­žių siu­vi­mo pa­slap­čių, Ine­ta ne­sun­kiai at­ra­do mo­kyk­lą, ku­rio­je tuo me­tu kaip tik bu­vo ren­ka­ma gru­pė no­rin­čių­jų to pa­si­mo­ky­ti.

 

Da­bar aly­tiš­kė jau ku­ria sa­vo dra­bu­žius, pa­ti juos siu­va ir par­duo­da klien­tams.

 

De­ja, bet da­bar ką nors pa­si­siū­ti sau lai­ko lie­ka ma­žai. Mo­te­ris juo­kau­ja, kad ji lyg tas bat­siu­vys be ba­tų.

 

Vy­riš­kus pa­puo­ša­lus iš­graibs­to

Pa­sak Ine­tos, vy­riš­kų ran­kos ir kak­lo pa­puo­ša­lų pa­siū­la bent jau Aly­tu­je – iš­ties kuk­li, to­dėl pra­dė­ju­si kur­ti ak­se­su­a­rus ir stip­ria­jai ly­čiai, kol kas di­de­lės kon­ku­ren­ci­jos ne­jau­čia, prie­šin­gai – pa­si­ro­do, tai net­gi la­bai pa­klau­su.

 

Idė­ja kur­ti vy­riš­kų pa­puo­ša­lų ko­lek­ci­ją ki­lo, kai, be­ieš­ko­da­ma rei­kia­mų de­ta­lių sa­vo kū­ri­niams, pa­ste­bė­jo to­kių, ku­rios tik­rai ne­tin­ka mo­te­rims, bet pui­kiai de­ra vy­rams.

 

„Pa­ban­džiau su­kur­ti pir­mą vy­riš­ką apy­ran­kę, pas­kui kak­lo pa­puo­ša­lą. Pa­vy­ko. Ma­no pir­ma­sis klien­tas vy­ras bu­vo drau­gas. Kai pir­mo­jo vy­riš­ko pa­puo­ša­lo nuo­trau­ką įkė­liau į so­cia­li­nį tin­klą, ki­lo di­de­lis su­si­do­mė­ji­mas, su­lau­kiau dau­gy­bės už­klau­sų bei už­sa­ky­mų iš vi­sos Lie­tu­vos. Tad da­bar ku­riu ir vy­riš­kų ak­se­su­a­rų ko­lek­ci­ją“, – sėk­me džiau­gė­si ver­sli­nin­kė.

 

Ji tei­gė vi­suo­met gal­vo­ju­si, kad Aly­taus vy­rai yra kon­ser­va­ty­vūs ir ne­mėgs­ta puoš­tis, ta­čiau pra­dė­ju­si kur­ti vy­riš­ką pa­puo­ša­lų ko­lek­ci­ją, pa­ste­bė­jo, jog yra vi­siš­kai prie­šin­gai – aly­tiš­kiai jos ku­ria­mus ak­se­su­a­rus no­riai per­ka ir ne­šio­ja.

 

Iš­si­ski­ria in­di­vi­du­a­liz­mu

Pa­klaus­ta, kuo ji sten­gia­si iš­si­skir­ti iš ki­tų dau­gy­bės pa­puo­ša­lų ga­min­to­jų, Ine­ta tei­gė, kad jos iš­skir­ti­nu­mas yra in­di­vi­du­a­li­zuo­ti pa­puo­ša­lai. Daž­niau­siai, ga­vu­si už­sa­ky­mą, mo­te­ris sie­kia su­si­pa­žin­ti su bū­si­mo pa­puo­ša­lo sa­vi­nin­ku, kad ga­lė­tų pa­ma­ty­ti jo iš­vaiz­dos bruo­žus, pa­jus­ti jo sti­liaus sko­nį.

 

„Kur­da­ma in­di­vi­du­a­lius ak­se­su­a­rus, vi­suo­met at­si­žvel­giu į žmo­gaus bruo­žus, ku­riu taip, kaip ma­tau sa­vo klien­tą, kaip įsi­vaiz­duo­ju, kad tas pa­puo­ša­las jam tiks, at­spin­dės jo as­me­ny­bę“, – pa­sa­ko­jo ver­sli­nin­kė ir pri­dū­rė, kad nie­ka­da nuo nie­ko ne­ko­pi­juo­ja idė­jų, vi­suo­met tu­ri sa­vo ori­gi­na­lių spren­di­mų.

 

Yra ir to­kių jos kū­ri­nių, ku­rie at­spin­di jos pa­čios gy­ve­ni­mo bū­dą, nuo­tai­ką. Ine­ta yra įsi­ti­ki­nu­si, kad kiek­vie­nas jos ku­ria­mas pa­puo­ša­las tu­ri sa­vo is­to­ri­ją. Ver­sli­nin­kė pa­ste­bė­jo, jog pas­ta­ruo­ju me­tu la­bai po­pu­lia­rė­ja drau­gys­tės, part­ne­rys­tės ran­kų pa­puo­ša­lai.

 

Kur­da­ma ak­se­su­a­rus, Ine­ta at­si­žvel­gia ir į tuo me­tu vy­rau­jan­čias ma­dos ten­den­ci­jas, ta­čiau ne­si­sten­gia jų vai­ky­tis: „No­riu, kad ma­no kur­ti pa­puo­ša­lai bū­tų ki­to­kie, no­riu įneš­ti kaž­ką nau­jo, ma­dą su­kur­ti pa­ti.“

 

O ko­kios ma­dos ten­den­ci­jos šiuo me­tu yra bū­din­gos pa­puo­ša­lams? Aly­tiš­kė pa­brė­žė, kad da­bar žmo­nės dė­me­sį at­krei­pia į ma­sy­ves­nius, iš­raiš­kin­gus, iš di­de­lių ru­tu­liu­kų pa­ga­min­tus, su odos ele­men­tais ak­se­su­a­rus.

 

Pa­puo­ša­lų kū­rė­ja at­krei­pė dė­me­sį ir į tai, jog ne vi­suo­met tai, kas yra tuo me­tu ma­din­ga, ga­li tik­ti skir­tin­giems žmo­nėms. „Kur­da­ma pa­puo­ša­lą kon­kre­čiam žmo­gui, vi­suo­met at­krei­piu dė­me­sį į jo plau­kus, akis, vei­do bruo­žus, ap­ran­gos sti­lių. Svar­bu, kad pa­puo­ša­las de­rė­tų prie žmo­gaus vi­su­mos, jo sa­vy­bių“, – įsi­ti­ki­nu­si ver­sli­nin­kė.

 

Be­je, Ine­ta jau tu­ri už­mez­gu­si sa­vo part­ne­rių tin­klą ir jos ku­ria­mų pa­puo­ša­lų jau ga­li­ma įsi­gy­ti ke­lio­se Aly­taus dra­bu­žių par­duo­tu­vė­se.

 

Plėt­ros pla­nai – dar šie­met

Nors Ine­ta bai­gu­si ver­slo eko­no­mi­kos sri­ties moks­lus, ta­čiau tai ne­ta­po pa­grin­di­ne jos kar­je­ros sfe­ra.

 

„Po mo­kyk­los bai­gi­mo rei­kė­jo rink­tis, kur mo­ky­tis to­liau. Ta­da at­ro­dė, kad tu­riu rink­tis rim­tą spe­cia­ly­bę. Iš pra­džių stu­di­ja­vau ban­ki­nin­kys­tę, vė­liau pa­si­rin­kau ver­slo eko­no­mi­kos stu­di­jas, ta­čiau ma­no gy­ve­ni­mas pa­kry­po ki­ta – ma­dos in­dust­ri­jos – lin­kme“, – sa­vo is­to­ri­ją pa­sa­ko­jo aly­tiš­kė. At­ei­ty­je ji ne­at­me­ta ga­li­my­bės dau­giau ži­nių sem­tis ir iš su ma­dos in­dust­ri­ja su­si­ju­sių stu­di­jų.

 

„Tie, kas ma­ne pa­žįs­ta, ži­no, kad esu la­bai am­bi­cin­ga, už­si­spy­ru­si. Apie sa­vo pla­nus ne­bi­jau kal­bė­ti, nes tai tar­si vie­šas pa­ža­das. Šių me­tų pla­nuo­se esu nu­ma­čiu­si iš­plės­ti sa­vo ver­slą ir į di­džiuo­sius Lie­tu­vos mies­tus, pir­miau­sia gal­būt į Kau­ną, Vil­nių. Taip pat di­din­ti pre­kės žen­klo „Le­ti de­sign“ ži­no­mu­mą“, – pla­nais da­li­jo­si ver­sli­nin­kė.

 

Be­je, mo­ters su­kur­tas pre­kės žen­klas „Le­ti de­sign“ nė­ra at­si­tik­ti­nai su­gal­vo­tas – tai be­veik tre­jų me­tu­kų duk­re­lės var­do Le­ti­ci­ja trum­pi­nys. Ma­ža­jai la­bai pa­tin­ka ma­mos kur­ti pa­puo­ša­lai, to­dėl Ine­ta yra su­kū­ru­si ak­se­su­a­rų ir jai.

 

„Le­ti de­sign“ pre­kės žen­klo var­dą aly­tiš­kė su­tei­kė ne tik sa­vo kur­tiems pa­puo­ša­lams, bet ir pa­čios siū­tiems dra­bu­žiams bei pa­ta­ly­nei.

 

Ke­le­rius me­tus Vil­niu­je stu­di­ja­vu­si Ine­ta iš pra­džių bu­vo nu­si­tei­ku­si lik­ti gy­ven­ti sos­ti­nė­je, ta­čiau il­gai­niui su­pra­to, jog no­rė­tų grįž­ti į Aly­tų. „Nuo­la­ti­nės spūs­tys, lė­ki­mas, šur­mu­lys... Nu­spren­džiau, kad man gai­la sa­vo lai­ko tam. Tik ta­da įver­ti­nau Aly­tų, jo ma­žus at­stu­mus, kom­pak­tiš­ku­mą, ra­my­bę. Be to, no­rė­jau bū­ti ar­ti sa­vo tė­vų“, – prie­žas­tis, pa­ska­ti­nu­sias grįž­ti gy­ven­ti į Dzū­ki­ją, var­di­jo pa­šne­ko­vė.

 

 

toliau2018-02-13  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100