Skaitykite šiandien
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Gintautas, Guostė

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-04-14  SpausdintiSpausdinti

Ministerijos verdiktas: Alytaus miesto savivaldybės administracija nepakankamai pagrindė numatomą sprendimą likviduoti Vidzgirio pagrindinę mokyklą

Saulė PINKEVIČIENĖ

Va­kar Vidz­gi­rio pa­grin­di­nės mo­kyk­los ta­ry­bą ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją pa­sie­kė švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nist­ro Graž­vy­do Ka­za­ke­vi­čiaus pa­si­ra­šy­tas raš­tas „Dėl Aly­taus Vidz­gi­rio pa­grin­di­nės mo­kyk­los lik­vi­da­vi­mo“.

 

Mi­nis­te­ri­ja sa­vo nuo­mo­nę pa­tei­kia at­sa­ky­da­ma mo­kyk­los ben­druo­me­nei, ku­ri raš­tiš­kai pa­reiš­kė ne­pri­ta­ri­mą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės siū­ly­mui lik­vi­duo­ti įstai­gą ir pa­tei­kė sa­vo nuo­mo­nę pa­grin­džian­čius ar­gu­men­tus.

 

Mi­nis­te­ri­jos raš­tas taip pat yra at­sa­ky­mas į mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos raš­tą, ku­riuo sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į mi­nis­te­ri­ją pra­šy­da­ma pri­tar­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų ben­dro­jo pla­no pa­kei­ti­mo pro­jek­tui ir ja­me nu­ma­ty­tam Vidz­gi­rio pa­grin­di­nės mo­kyk­los lik­vi­da­vi­mui.

 

Mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­ne, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­pa­kan­ka­mai pa­grin­dė nu­ma­to­mą spren­di­mą lik­vi­duo­ti Aly­taus Vidz­gi­rio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą.

 

„Ka­dan­gi Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­pa­tei­kė Aly­taus Vidz­gi­rio pa­grin­di­nės mo­kyk­los ati­tik­ties įver­ti­ni­mo Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­to­se Mo­kyk­lų, vyk­dan­čių for­ma­lio­jo švie­ti­mo pro­gra­mas, tin­klo kū­ri­mo tai­syk­lė­se (to­liau teks­te – tai­syk­lė­se) nu­sta­ty­tiems kri­te­ri­jams ir ne­pa­grin­dė pla­nuo­ja­mos mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos pa­gal tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus (ne­nu­sta­tė ini­ci­juo­ja­mos mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos stra­te­gi­nio tiks­lo, už­da­vi­nių, pri­ori­te­tų, pa­grin­di­nių re­zul­ta­tų ro­dik­lių, ne­nu­ma­tė mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos ver­ti­ni­mo), ma­no­me, kad sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų įver­tin­ti Aly­taus Vidz­gi­rio pa­grin­di­nės mo­kyk­los ta­ry­bos ar­gu­men­tus dėl ne­pri­ta­ri­mo mo­kyk­los lik­vi­da­vi­mui ir pa­teik­ti sa­vo ar­gu­men­tus, jei­gu ji ne­su­tin­ka su Aly­taus Vidz­gi­rio pa­grin­di­nės mo­kyk­los ta­ry­bos ar­gu­men­tais. Taip pat at­kreip­ti­nas dė­me­sys į tai, kad tu­rė­tų bū­ti įver­tin­tas in­ves­ti­ci­nių lė­šų pa­nau­do­ji­mo ra­cio­na­lu­mas, nes mo­kyk­lą sa­vi­val­dy­bė siū­lo lik­vi­duo­ti po to, kai bu­vo re­no­vuo­tas jos pa­sta­tas. Ši ap­lin­ky­bė mi­nis­te­ri­jos bū­tų ati­tin­ka­mai įver­tin­ta spren­džiant dėl in­ves­ti­ci­jų lė­šų sky­ri­mo tiks­lin­gu­mo at­ei­ty­je“, – ra­šo­ma Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos raš­te.

 

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kia sa­vo siū­ly­mus dėl kon­kre­čios mo­kyk­los re­or­ga­ni­za­vi­mo, lik­vi­da­vi­mo ir per­tvar­ky­mo tais at­ve­jais, kai sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mų pro­jek­tai dėl ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų re­or­ga­ni­za­vi­mo, lik­vi­da­vi­mo ir per­tvar­ky­mo prieš­ta­rau­ja mo­kyk­los ben­druo­me­nės spren­di­mams.

 

Va­kar gau­ta­me mi­nis­te­ri­jos raš­te pa­tei­kia­mi trys siū­ly­mai, ad­re­suo­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai.

 

Pir­ma, ini­ci­juo­jant mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos pla­no pa­kei­ti­mus, vyk­dy­ti Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­to­se tai­syk­lė­se nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus: pa­grįs­ti pla­nuo­ja­mą mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­ką, nu­sta­ty­ti jos stra­te­gi­nius tiks­lus, už­da­vi­nius, pri­ori­te­tus, pa­grin­di­nius ro­dik­lius, nu­ma­ty­ti mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos ver­ti­ni­mą.

 

An­tra – mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos pla­no pa­kei­ti­mus ini­ci­juo­ti iš­ana­li­za­vus ir įver­ti­nus vi­sų sa­vi­val­dy­bės mo­kyk­lų si­tu­a­ci­ją ir per­spek­ty­vą.

 

Tre­čia – ap­svars­ty­ti ir įver­tin­ti ga­li­my­bę mo­kyk­lų tin­klą op­ti­mi­zuo­ti su­ma­ži­nant pra­di­nės mo­kyk­los ti­po mo­kyk­lų skai­čių sa­vi­val­dy­bė­je, ypač jei­gu pra­di­nės mo­kyk­los vei­kia pa­sta­tuo­se, ku­rie tik iš da­lies ati­tin­ka mo­kyk­lų, vyk­dan­čių ben­dro­jo ug­dy­mo pro­gra­mas, įren­gi­mo ir jo­se vyk­do­mo ug­dy­mo pro­ce­so or­ga­ni­za­vi­mo rei­ka­la­vi­mus.

toliau2018-04-14  commSkaityti komentarus (4)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100