arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Alvydas, Vismantė, Jeronimas, Česlovas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-04-17  SpausdintiSpausdinti

Ardomas Sveikatos takas kelia alytiškių pasipiktinimą

Alma MOSTEIKAITĖ

Pra­ėju­sią sa­vai­tę pra­dė­tas ar­dy­ti il­giau­sias Aly­tu­je pės­tie­siems ir dvi­ra­ti­nin­kams skir­tas Svei­ka­tos ta­kas nuo Pul­ko gat­vės. Tik ėmus vyk­dy­ti šiuos dar­bus į „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją skam­bi­no pa­si­pik­ti­nę aly­tiš­kiai, gir­di, kam jį rei­kia ar­dy­ti ir klo­ti nau­ją dan­gą, jei ir da­bar­ti­nė ge­ra, mies­te yra to­kių vie­tų, kur bū­ti­na ties­ti to­kius ta­kus, čia tik pi­ni­gų švais­ty­mas. Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos sky­riaus spe­cia­lis­tai sa­ko, kad Svei­ka­tos ta­ko dan­ga yra su­si­dė­vė­ju­si, trin­ke­lės iš­si­klai­piu­sios, to­dėl ją rei­kia keis­ti.

 Sveikatos take, nuo Pulko iki Statybininkų gatvės, vietoj betoninių trinkelių bus paklota asfalto danga. Savivaldybės biudžetui tai kainuos nuo 70 iki 100 tūkst. eurų, atsižvelgiant į tako pagrindų būklę. 											Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Kai­nuos nuo 70 iki 100 tūkst. eu­rų

Il­giau­sias, dau­giau nei 6 ki­lo­met­rų Aly­tu­je pės­tie­siems ir dvi­ra­ti­nin­kams skir­tas Svei­ka­tos ta­kas pra­dė­tas ties­ti dau­giau nei prieš du de­šimt­me­čius. Jis at­si­ra­do vie­to­je iš­ar­dy­to ge­le­žin­ke­lio, ve­du­sio per vi­są mies­tą, ir il­gą lai­ko bu­vo vie­nin­te­liu pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ku Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je.

 

Jis da­bar ve­da nuo pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­to per Ne­mu­ną iki Puns­ko gat­vės. Nuo pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­to iki Pul­ko gat­vės jis as­fal­tuo­tas, pas­kui iki „Ri­mi“ pre­ky­bos cen­tro Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­ne iš­klo­tas trin­ke­lė­mis ir ply­te­lė­mis, o nuo mi­nė­to pre­ky­bos cen­tro iki Puns­ko gat­vės – vėl as­fal­to dan­ga.

 

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Si­gi­tas Stumb­ras, sa­vi­val­dy­bė yra ga­vu­si dvi­ra­ti­nin­kų ir rie­du­ti­nin­kų skun­dų dėl su­si­dė­vė­ju­sios Svei­ka­tos ta­ko dan­gos, iš­si­klai­piu­sių trin­ke­lių. Tai truk­do jiems ju­dė­ti šiuo ta­ku, tiek jie, tiek ne­įga­lie­ji pės­tie­siems ir dvi­ra­ti­nin­kams skir­tus ta­kus pra­šo reng­ti iš as­falt­be­to­nio dan­gos.

 

Mies­to ta­ry­ba dar pra­ėju­sių me­tų lap­kri­čio pa­bai­go­je pri­ėmė spren­di­mą dėl at­nau­jin­ti­nų pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kų mik­ro­ra­jo­nuo­se. Va­do­vau­jan­tis to­kiu ta­ry­bos ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų ap­si­spren­di­mu, pra­ėju­sią sa­vai­tę pra­si­dė­jo Svei­ka­tos ta­ko dan­gos kei­ti­mo dar­bai nuo Pul­ko gat­vės. Tiks­liau – im­ta ar­dy­ti šio ta­ko trin­ke­lių dan­ga, o nau­jos tie­si­mas pra­si­dės ar­ti­miau­siu me­tu.

 

Bū­tent šie dar­bai la­biau­siai ir pik­ti­na aly­tiš­kius, nes, jų nuo­mo­ne, trin­ke­lės bu­vo dar vi­siš­kai ge­ros, ta­ku kuo pui­kiau­siai ga­lė­jo nau­do­tis dvi­ra­ti­nin­kai ir pės­tie­ji. Ne­gi mies­te nė­ra vie­tų, kur bū­ti­nai rei­kia ties­ti ar tvar­ky­ti pės­tie­siems skir­tus ta­kus? Kai va­kar lan­kė­mės ar­do­ma­me Svei­ka­tos ta­ke nuo Pul­ko gat­vės, ne vie­nas pra­ei­vis reiš­kė to­kį pa­si­pik­ti­ni­mą.

 

Dar­bus at­lie­kan­čios mies­to ben­dro­vės „Pa­ra­ma“ meist­ras Vi­das Zim­nic­kas ap­ro­dė į že­mę nu­sė­du­sias trin­ke­les, kai kur jų ban­guo­tu­mą ta­ke: „Kai kas pik­ti­na­si, bet pa­žiū­rė­kit, kaip ta dan­ga at­ro­do.“

 

Pir­mu eta­pu Svei­ka­tos ta­ko dan­ga bus at­nau­ji­na­ma iki Su­dva­jų gat­vės, an­tru eta­pu – nuo Su­dva­jų iki Sta­ty­bi­nin­kų gat­vės. Iš vi­so – apie pus­an­tro ki­lo­met­ro. Vie­toj be­to­ni­nių trin­ke­lių bus pa­klo­ta as­fal­to dan­ga. Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui tai kai­nuos nuo 70 iki 100 tūkst. eu­rų, at­si­žvel­giant į ta­ko pa­grin­dų būk­lę. Mi­nė­ta­me ruo­že Svei­ka­tos ta­kas tu­ri bū­ti at­nau­jin­tas iki bir­že­lio. Tinkamos trinkelės bus panaudotos kituose miesto objektuose.

 

S.Stumb­ro tei­gi­mu, to­liau Svei­ka­tos ta­ką pla­nuo­ja­ma re­konst­ruo­ti at­ei­nan­čiais me­tais.

 

Pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kų – per 20 ki­lo­met­rų

Šiuo me­tu Aly­tu­je yra per 20 ki­lo­met­rų pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kų. Da­bar toks ta­kas at­nau­ji­na­mas nuo da­bar­ti­nio Svei­ka­tos ta­ko pro „Lidl“ par­duo­tu­vę, ir jis pa­sieks Jur­giš­kių gat­vę, taip pat takas Pramonės gatvėje nuo Putinų gatvės iki „Snaigės“.

 

Šiais me­tais to­kie ta­kai, pa­sak Sta­ty­bos sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to S. Stumb­ro, dar bus re­konst­ruo­ja­mi Ūd­ri­jos, A.Jo­ny­no gat­vė­se, nau­ji tie­sia­mi Mer­ki­nės gat­vė­je ir Nau­jo­jo­je gat­vė­je pro bu­vu­sio na­mų sta­ty­bos kom­bi­na­to pa­sta­tus. Vi­sų jų įren­gi­mas kai­nuos apie 500 tūkst. eu­rų. Tam bus pa­nau­do­ja­mos eu­ro­pi­nės ir sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos.

Pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kų il­gis pa­di­dės maž­daug 2 ki­lo­met­rais.

 

„Šie ta­kai tvar­ko­mi ir tie­sia­mi mies­tie­čių pa­to­gu­mui ke­liau­ti pės­čio­mis ar dvi­ra­čiais. Dvi­ra­ti­nin­kų mies­te nuo­lat dau­gė­ja, vis dau­giau aly­tiš­kiai jais pa­sie­kia dar­bo­vie­tes, taip pat ir pės­tie­siems tu­ri­me su­da­ry­ti sau­gias są­ly­gas. Gy­ven­to­jų pa­si­pik­ti­ni­mui dėl ar­do­mo Svei­ka­tos ta­ko tu­ri­me vie­nin­te­lį at­sa­ky­mą – dan­ga ne­ga­li bū­ti sau­gi ke­lis de­šimt­me­čius, ją at­nau­ji­na­me pa­čių mies­tie­čių la­bui“, – tvir­ti­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas S.Stumb­ras.

 

At­nau­ji­na­mi van­den­tie­kio tin­klai

Šian­dien va­žiuo­jan­tie­ji Pul­ko gat­ve pri­vers­ti ma­nev­ruo­ti tarp šio­je gat­vė­je ap­tver­tų te­ri­to­ri­jų. Dau­giau nei prieš sa­vai­tę mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­ma ben­dro­vė „Dzū­ki­jos van­de­nys“ čia pra­dė­jo van­den­tie­kio tin­klų at­nau­ji­ni­mą.

 

Per­nai šie tin­klai bu­vo at­nau­jin­ti nuo „Dzū­ki­jos van­de­nų“ bu­vei­nės Pul­ko gat­vė­je iki pas­ta­ro­sios gat­vės san­kir­tos su Gar­di­no ir Rū­tų gat­vė­mis, da­bar jie re­konst­ruo­ja­mi nuo mi­nė­tos san­kir­tos iki Jot­vin­gių gat­vės. O nuo jos van­den­tie­kio tin­klai bus at­nau­ji­na­mi iki Vil­niaus gat­vės san­kry­žos su S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­ve. Tai eu­ro­pi­nių fon­dų ir „Dzū­ki­jos van­de­nų“ fi­nan­suo­ja­mas pro­jek­tas, ku­rio ver­tė – apie 350 tūkst. eu­rų.

 

Van­den­tie­kio tin­klų at­nau­ji­ni­mo dar­bus Pul­ko gat­vė­je at­lie­ka „Dzū­ki­jos van­de­nų“ kon­kur­są lai­mė­ju­si Kau­no ben­dro­vė „KRS“. Dar­bus pla­nuo­ja­ma baig­ti bir­že­lio pra­džio­je.

 

Šiuo me­tu van­den­tie­kio tin­klai už eu­ro­pi­nes ir „Dzū­ki­jos van­de­nų“ lė­šas dar at­nau­ji­na­mi da­ly­je Pu­ti­nų gat­vės, nuo Ar­to­jų gat­vės iki pie­ni­nės. Taip pat šiais me­tais tu­ri bū­ti re­konst­ruo­ja­mi pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tin­klai Ulo­nų ir San­tai­kos gat­vė­se.

 

„Dzū­ki­jos van­de­nų“ Eko­no­mi­kos ir par­da­vi­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus, lai­ki­nai vyk­dan­čio šios ben­dro­vės va­do­vo funk­ci­jas, To­mo Va­lat­kos tvir­ti­ni­mu, jei sėk­min­gai įvyks vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ros, šiais me­tais bus pra­dė­ti sta­ty­ti nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­niai prie Di­džio­sios Dai­li­dės eže­rė­lio. To­kių įren­gi­nių sta­ty­ba taip pat bus fi­nan­suo­ja­ma eu­ro­pi­nių fon­dų ir van­den­tie­ki­nin­kų įmo­nės lė­šo­mis.

toliau2018-04-17  commSkaityti komentarus (8)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100