arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Alvydas, Vismantė, Jeronimas, Česlovas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-04-17  SpausdintiSpausdinti

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas į Alytaus merus – Šarūnas Klėgeris

Alma MOSTEIKAITĖ

Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį vy­ko Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­riaus vi­suo­ti­nis su­si­rin­ki­mas, ku­ria­me iš­kel­tas ir pa­tvir­tin­tas kan­di­da­tas į Aly­taus mies­to me­rus at­ei­nan­čiais me­tais vyk­sian­čiuo­se tie­sio­gi­niuo­se me­rų ir sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se. Su­si­rin­ki­me pro­gra­mas pri­sta­tė du kan­di­da­tai į Aly­taus mies­to me­rus – An­drius Ju­čas ir Ša­rū­nas Klė­ge­ris. Slap­to bal­sa­vi­mo me­tu šios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos kan­di­da­tu į Dzū­ki­jos sos­ti­nės me­rus iš­kel­tas ir pa­tvir­tin­tas Š.Klė­ge­ris.

 42-ejų Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas į merus Šarūnas Klėgeris yra alytiškis, turi aukštąjį elektronikos inžinieriaus išsilavinimą, vadovauja kelioms įmonėms, veikiančioms internetinės rinkodaros srityje. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Pri­ori­te­tai – ver­slas ir švie­ti­mas

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­riaus ta­ry­ba maž­daug prieš mė­ne­sį ap­si­spren­dė į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­rus siū­ly­ti du kan­di­da­tus – mies­to ta­ry­bos na­rį A.Ju­čą ir ver­sli­nin­ką Š.Klė­ge­rį. Šioms kan­di­da­tū­roms pri­ta­rė ir par­ti­jos pre­zi­diu­mas.

 

Tad pra­ėju­sį sek­ma­die­nį Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­rius vi­suo­ti­nia­me su­si­rin­ki­me tu­rė­jo pri­im­ti ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl kan­di­da­to į Dzū­ki­jos sos­ti­nės me­rus at­ei­nan­čiais me­tais vyk­sian­čiuo­se tie­sio­gi­niuo­se me­rų ir sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se.

 

Abu kan­di­da­tai su­si­rin­ki­me pri­sta­tė sa­vo pro­gra­mas, dėl jų ir nu­ma­ty­tų mies­to stra­te­gi­jų vy­ko de­ba­tai su par­ti­jos sky­riaus na­riais.

 

Slap­to bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai pa­ro­dė, kad sky­riaus na­riams pri­im­ti­niau­sia Š.Klė­ge­rio kan­di­da­tū­ra į Aly­taus mies­to me­rus. Už jį bal­sa­vo 73, už A.Ju­čą – 42 su­si­rin­ki­me da­ly­va­vę sky­riaus na­riai.

 

Kaip sa­kė Š.Klė­ge­ris, jo pro­gra­mo­je ak­cen­tuo­ti pri­ori­te­tai ver­slui ir švie­ti­mui: „Rei­kia ko­re­guo­ti da­bar­ti­nę sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mą ver­slui. Man at­ro­do, tam ski­ria­mi 729 tūks­tan­čiai eu­rų per me­tus yra per ma­ža su­ma, jos ne­už­ten­ka skly­pams iš­pirk­ti bū­si­miems in­ves­tuo­to­jams ar su­teik­ti leng­va­tas jau­nam ver­slui. Pir­miau­sia tu­ri­me gal­vo­ti apie dar­bo vie­tas mies­te. Tu­ri­me pui­kų for­ma­lų ir ne­for­ma­lų vai­kų ug­dy­mą, nė­ra ei­lių vai­kams pa­tek­ti į dar­že­lius, šio­je sri­ty­je mes stip­rūs, ta­čiau tu­ri­me gal­vo­ti apie sa­vi­val­dy­bės pa­gal­bą ren­giant kai ku­rių sri­čių spe­cia­lis­tus, pa­vyz­džiui, me­di­kus, taip pat apie leng­va­ti­nį būs­tą jau­noms šei­moms. O švie­ti­mo įstai­gų re­or­ga­ni­za­ci­ja tu­ri bū­ti vyk­do­ma ben­drau­jant su jų ben­druo­me­nė­mis.“

 

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tas į Aly­taus mies­to me­rus pa­brė­žė, kad mies­tui rei­kia kiek ga­li­ma grei­tes­nės ke­lio iš Aly­taus į Kau­ną per Prie­nus re­konst­ruk­ci­jos, nes šis ke­lias kas­met vis sun­kiau iš­va­žiuo­ja­mas dėl di­dė­jan­čio au­to­mo­bi­lių srau­to, taip pat ne­rei­kia nu­leis­ti ran­kų dėl ge­le­žin­ke­lio at­ša­kos sie­kiant Aly­tų su­jung­ti su Vil­niu­mi. Tai, Š.Klė­ge­rio pa­ste­bė­ji­mu, stra­te­gi­niai ob­jek­tai, Aly­tui ga­lin­tys su­teik­ti so­cia­li­nio ir eko­no­mi­nio pa­trauk­lu­mo.

 

42-ejų Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tas į me­rus yra aly­tiš­kis, tu­ri aukš­tą­jį elek­tro­ni­kos in­ži­nie­riaus iš­si­la­vi­ni­mą, va­do­vau­ja ke­lioms įmo­nėms, vei­kian­čioms in­ter­ne­ti­nės rin­ko­da­ros sri­ty­je. Su žmo­na, dir­ban­čia slau­gy­to­ja Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je, au­gi­na du sū­nus, vie­nas jų stu­di­juo­ja in­for­ma­ti­ką Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te, ki­tas – tre­čios kla­sės mo­ki­nys.

 

Š.Klė­ge­ris yra mies­to Spor­to ir Švie­ti­mo ta­ry­bų, res­pub­li­ki­nės Re­gio­ni­nės plėt­ros ta­ry­bos na­rys, Aly­taus bė­gi­mo pus­ma­ra­to­nių idė­jos au­to­rius ir or­ga­ni­za­to­rius.

 

„Jau­čia­si su­si­tel­ki­mas dirb­ti kan­di­da­tui“

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas, mies­to ta­ry­bos na­rys Po­vi­las La­bu­kas tvir­ti­no, kad rin­ki­muo­se stip­riai at­ro­dė abu kan­di­da­tai, ypač dėl mies­to stra­te­gi­nių kryp­čių pri­sta­ty­mo: „Man pri­im­ti­nas Ša­rū­no po­žiū­ris į ver­slo są­ly­gų mies­te ge­ri­ni­mą, švie­ti­mo klau­si­mus. Sma­gu, kad jau­čia­si sky­riaus na­rių su­si­tel­ki­mas ben­drai dirb­ti kan­di­da­tui į me­rus.“

 

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus sky­rius tu­ri per 300 na­rių.

toliau2018-04-17  commSkaityti komentarus (3)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100