Skaitykite šiandien
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Visvilas, Vydenė, Napaleonas (Napalys)

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-06-14  SpausdintiSpausdinti

Kam pertvarkyti įstaigą, jei ji darniai dirba ir turi ugdytinių?

 Aly­taus vi­suo­me­nės dė­me­sį no­ri­me at­kreip­ti į tai, kad vie­šo­jo­je erd­vė­je ji yra klai­di­na­ma. Bir­že­lio 12 die­nos „Aly­taus nau­jie­nų“ straips­ny­je „Siū­lo­ma, kad „Dre­vi­nu­kas“ tap­tų lop­še­liu-dar­že­liu“ klai­din­gai nu­ro­do­mas įstai­gos sta­tu­sas. Esa­me mo­kyk­la-dar­že­lis, o ne pra­di­nė mo­kyk­la. To­dėl ne­su­tin­ka­me su tuo, kad ne­ati­tin­ka­me bent vie­no mo­kyk­lų, vyk­dan­čių for­ma­lio­jo švie­ti­mo pro­gra­mas, tin­klo kū­ri­mo tai­syk­lių ben­dro­jo ar spe­cia­lio­jo kri­te­ri­jaus.

 

 „Drevinuko“ mokyklos-darželio veiklos modulis tenkina visą bendruomenę.

Mo­kyk­lo­je-dar­že­ly­je ben­drai yra ug­do­ma 302 mo­ki­niai. Mo­kyk­lo­je yra 8 pra­di­nės kla­sės, kiek­vie­no­je kla­sė­je mo­ko­si vi­du­ti­niš­kai 23 mo­ki­niai. Įstai­go­je tai­ko­ma vi­siš­ka ne­įga­lių vai­kų, tu­rin­čių ju­de­sio ir pa­dė­ties su­tri­ki­mų, in­teg­ra­ci­ja. Šiuo me­tu pas mus mo­ko­si 19 spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­čių vai­kų. Taip pat ne­su­tin­ka­me, kad Vidz­gi­rio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je (į ku­rią siū­lo­ma per­kel­ti mū­sų pra­di­nes kla­ses) ge­riau pri­tai­ky­tos pa­tal­pos mū­sų mo­ki­niams. Pa­ban­dy­si­me pa­teik­ti tiks­lią in­for­ma­ci­ją.

 

2004 me­tais „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis bu­vo re­konst­ruo­ta pa­gal pro­jek­to lė­šas (Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų drau­gi­ja fi­nan­sa­vo 70 proc. ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė 30 proc.) – iš vi­so 328 tūkst. 102,9 Eur. Įstai­ga yra vi­siš­kai pri­tai­ky­ta ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tiems vai­kams: įreng­ti ati­tin­ka­mi sa­ni­ta­ri­niai maz­gai, įva­žia­vi­mai, yra lif­tas. Tei­kia­ma ki­ne­zi­te­ra­peu­to ir ma­sa­žuo­to­jo pa­gal­ba. Vyk­dant re­no­va­ci­ją bu­vo pri­tai­ky­tos pa­tal­pos ug­dy­mo pro­ce­sui or­ga­ni­zuo­ti, to­dėl mo­kyk­la-dar­že­lis ati­tin­ka mo­kyk­los kri­te­ri­jus.

 

Tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Zon­ta“ Aly­taus klu­bas re­mia mū­sų įstai­gą nuo pir­mų­jų gy­va­vi­mo me­tų.

 

Po re­no­va­ci­jos bu­vo vyk­do­mas iš­orės au­di­tas, ku­ris pa­tvir­ti­no mo­kyk­los ati­tik­me­nį į ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los pa­tal­pas. 2008 me­tais va­sa­rio 25–28 die­no­mis mo­kyk­los veik­lą ste­bė­jo ir ver­ti­no iš­orės ver­tin­to­jų ko­man­da, ku­ri nu­ro­dė stip­riuo­sius ir to­bu­lin­ti­nus veik­los as­pek­tus.

 

Mo­kyk­los stip­rio­sios sri­tys:

1. Mo­ki­niai sa­va­ran­kiš­ki, no­riai dir­ba pa­mo­ko­se, ge­ba pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę ir ini­cia­ty­vą (3.2.1., 3.2.3).

2. Su­da­ro­mos są­ly­gos mo­ki­niams rink­tis įvai­rius me­ni­nės pa­krai­pos bū­re­lius (1.2.1, 4.2.2).

3. Ge­ri mo­kyk­los pa­sie­ki­mai me­ni­niuo­se kon­kur­suo­se ir fes­ti­va­liuo­se (2.3).

4. Pa­gar­ba grįs­ti san­ty­kiai, ver­ty­bi­nių nuo­sta­tų ug­dy­mas už­tik­ri­na sau­gią mo­kyk­los ap­lin­ką (4.2.1., 4.1.1., 5.1.4.).

5. Kryp­tin­gai tei­kia­ma so­cia­li­nė ir psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba (4.1.2.).

6. Jau­ki, gra­ži mo­kyk­los ap­lin­ka, ge­ra ma­te­ria­li­nė ba­zė su­da­ro tin­ka­mas są­ly­gas ug­dy­mo pro­ce­sui or­ga­ni­zuo­ti (6.1., 6.3.2., 5.1.3.).

7. Ug­do­mo­ji veik­la sie­ja­ma su gy­ve­ni­mo prak­ti­ka, nu­kreip­ta į mo­ki­nių in­te­re­sus ir po­rei­kius (3.3.3., 1.1.3).

8. Su­telk­ta mo­ky­to­jų, tė­vų, spe­cia­lio­sios ko­mi­si­jos na­rių veik­la už­tik­ri­na veiks­min­gą ir kryp­tin­gą spe­cia­li­ą­ją pe­da­go­gi­nę pa­gal­bą (4.6., 6.5.3.).

9. Me­to­di­nės gru­pės va­do­vas pa­si­žy­mi aukš­ta pro­fe­si­ne kom­pe­ten­ci­ja ir yra įsi­pa­rei­go­jęs mo­kyk­lai žmo­gus (7.5.1.).

10. Tin­ka­mai pla­nuo­ja­ma ug­do­mo­ji veik­la, tiks­lin­gai pa­ren­ka­mos už­duo­tys, prie­mo­nės ir me­to­dai kla­sių pa­mo­ko­se da­ro įta­ką ge­riems mo­ki­nių pa­sie­ki­mams (3.1).

 

Mo­kyk­lą ver­ta pa­gir­ti už lė­šų pri­trau­ki­mą ug­do­ma­jai ap­lin­kai bei ma­te­ria­li­nei ba­zei pa­pil­dy­ti.

 

Ši švie­ti­mo įstai­ga ga­lė­tų skleis­ti pa­tir­tį apie spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­čių mo­ki­nių dar­bo or­ga­ni­za­vi­mą ir jų me­ni­nį ug­dy­mą.

 

Pri­sta­tant Aly­taus mies­to švie­ti­mo ta­ry­bos pir­mi­nin­kės Mil­dos Ko­chans­kie­nės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų pla­ną ir jo prie­dus, pa­grin­di­niu įstai­gos per­tvar­kos ar­gu­men­tu bu­vo tai, kad įstai­ga ne­tu­ri di­rek­to­riaus. Ky­la klau­si­mas, ko­dėl Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė ne­skel­bė di­rek­to­riaus rin­ki­mų. Ar tai bu­vo da­ro­ma tiks­lin­gai? Nes yra Aly­taus mies­to me­ro Vy­tau­to Gri­ga­ra­vi­čiaus 2018 me­tų ba­lan­džio 19 die­nos spren­di­mas skelb­ti „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­są, bet vie­šai šis kon­kur­sas ne­bu­vo skel­bia­mas. No­ri­me pri­dur­ti, kad Aly­taus mies­to švie­ti­mo ta­ry­bo­je ne­bu­vo pri­ta­rian­čių­jų pro­jek­to prie­dui.

 

Re­mian­tis 2018 me­tų ge­gu­žės mė­ne­sio Aly­taus lop­še­lių-dar­že­lių pa­teik­tais duo­me­ni­mis, pa­gal pa­teik­tus tė­vų pra­šy­mus Aly­taus mies­to lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se yra 70 ne­už­pil­dy­tų vie­tų. Ar tiks­lin­ga plės­ti dar­že­lių tin­klą?

 

Įstai­ga ga­li džiaug­tis auk­lė­to­jų, mo­ky­to­jų, spe­cia­lis­tų glau­džiu ben­dra­dar­bia­vi­mu, mo­ki­nių ir dar­že­li­nu­kų už­im­tu­mu, jų pa­sie­ki­mais šo­kių, dai­lės ir dra­mos veik­lo­je. Mo­kyk­los-dar­že­lio veik­los mo­du­lis ten­ki­na vi­są ben­druo­me­nę. Lie­tu­vo­je sėk­min­gai vei­kia dau­giau kaip 30 mo­kyk­lų, tu­rin­čių mo­kyk­los-dar­že­lio mo­de­lį. Šio ti­po mo­kyk­lo­se vai­kai ug­do­mi 8 me­tus. Mū­sų įstai­ga tuo uni­ka­li ne tik Aly­taus mies­te, bet ir res­pub­li­ko­je. Taip pat Aly­taus mies­to pe­da­go­gi­nė psi­cho­lo­gi­nė tar­ny­ba (PPT) pui­kiai įver­ti­na mū­sų įstai­gos dar­bą ir re­ko­men­duo­ja ją rink­tis vai­kams, tu­rin­tiems ju­de­sio ir pa­dė­ties bei kom­plek­si­nių su­tri­ki­mų.

 

Aly­taus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio ben­druo­me­nė

toliau2018-06-14  commSkaityti komentarus (1)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100