Skaitykite šiandien
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Visvilas, Vydenė, Napaleonas (Napalys)

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-06-14  SpausdintiSpausdinti

Kauptų automobilių atliekų nebeliko, išsikraustė ir jų kaupėjas

Alma MOSTEIKAITĖ
 Ge­gu­žės pa­bai­go­je „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jai skun­dė­si Aly­taus ra­jo­no Pu­nios gy­ven­vie­tės žmo­nės dėl vie­no­je Sū­re­lės gat­vės so­dy­bo­je kau­pia­mų įvai­rių au­to­mo­bi­lių at­lie­kų ir pa­dan­gų. Gy­ven­to­jams la­biau­siai ne­ri­mą kė­lė, kad to­kios at­lie­kos vie­ną­dien ne­bū­tų pa­deg­tos, nes to­je so­dy­bo­je jau bu­vo ki­lę gais­rų. Kau­pia­mo­mis at­lie­ko­mis su­si­do­mė­jo ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, ben­dra­vo su jo­je gy­ve­nan­čiu vy­ru, čia ap­si­lan­kę šią sa­vai­tę jau ne­be­ra­do kau­pia­mų au­to­mo­bi­lių at­lie­kų. Pa­aiš­kė­jo, kad iš Pu­nios iš­si­kraus­tė ir au­to­mo­bi­lių at­lie­kų kau­pė­jas, o į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nę pu­niš­kiai džiau­gė­si, kad pa­ga­liau jų kai­my­nys­tė­je ne­li­ko pa­vo­jaus ži­di­nio.

 

 Gegužės pabaigoje po puniškių gauto nusiskundimo teko užfiksuoti krūvas automobilių atliekų ir padangų gyvenamojoje sodyboje Sūrelės gatvėje. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Ža­dė­jo jas iš­ga­ben­ti

So­dy­ba Pu­nios gy­ven­vie­tė­je, Sū­re­lės gat­vė­je, ku­rio­je pa­gal vie­ti­nių pra­ne­ši­mą bu­vo kau­pia­mos au­to­mo­bi­lių at­lie­kos ir pa­dan­gos, pri­klau­so į už­sie­nį iš­vy­ku­siam as­me­niui. Pas­ta­ra­sis jo­je bu­vo lei­dęs ap­si­gy­ven­ti Vy­tau­to Ste­lio­nio šei­mai.

 

Bū­tent jis so­dy­bo­je kau­pė įvai­rias au­to­mo­bi­lių at­lie­kas bei pa­dan­gas. Ge­gu­žės pa­bai­go­je pu­niš­kiai, pa­ma­tę di­de­les to­kių at­lie­kų krū­vas Sū­re­lės gat­vės so­dy­bo­je, iš­si­gan­do, kad jos ga­li ne­tru­kus su­lieps­no­ti. Juk taip jau yra at­si­ti­kę.

 

Per­nykš­čio spa­lio pra­džio­je Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas V.Ste­lio­nį bau­dė už au­to­mo­bi­lių at­lie­kų ir pa­dan­gų de­gi­ni­mą, taip pat sky­rė maž­daug 400 eu­rų bau­dą už gam­tai pa­da­ry­tą ža­lą de­gi­nant to­kias at­lie­kas.

 

Tuo­met ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai iš­kvie­tė ug­nia­ge­sius ge­sin­ti gais­ro Sū­re­lės gat­vės so­dy­bo­je. Dau­giau kaip prieš mė­ne­sį Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas vėl ga­vo pra­ne­ši­mą apie to­je pa­čio­je so­dy­bo­je de­gi­na­mas au­to­mo­bi­lių at­lie­kas bei pa­dan­gas. Už tai V.Ste­lio­niui vėl gre­sia pi­ni­gi­nės bau­dos, ta­čiau į de­par­ta­men­tą jis nepri­si­kvie­čia­mas.

 

Aki­vaiz­du ir tai, kad pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są dėl ter­ša­lų iš­me­ti­mo į ap­lin­ką ar­ba at­lie­kų de­gi­ni­mo nu­baus­tas vy­ras bau­dų vis tiek ne­mo­ka. Jis pats pri­pa­ži­no ne­tu­rin­tis iš ko mo­kė­ti.

 

Kai ge­gu­žės pa­bai­go­je po pu­niš­kių gau­to nu­si­skun­di­mo te­ko už­fik­suo­ti krū­vas au­to­mo­bi­lių at­lie­kų ir pa­dan­gų V.Ste­lio­nio gy­ve­na­mo­jo­je so­dy­bo­je Sū­re­lės gat­vė­je, jis tvir­ti­no to­kias at­lie­kas nau­do­jan­tis sa­vo po­rei­kiams, nes vis­ko pri­rei­kia. Taip pat ža­dė­jo ne­rei­ka­lin­gus daik­tus iš­vež­ti į jų su­rin­ki­mo aikš­te­les.

 

Taip pat už­si­mi­nė apie tai, kad ke­ti­nan­tis iš Pu­nios su šei­ma iš­si­kraus­ty­ti.

 

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai baus­ti ne­tu­rė­jo tei­si­nio pa­grin­do

Ge­gu­žę su­kaup­to­mis au­to­mo­bi­lių at­lie­ko­mis ir pa­dan­go­mis Sū­re­lės gat­vė­je su­si­do­mė­ję ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ne­tru­kus čia ap­si­lan­kė ir taip pat tai už­fik­sa­vo. V.Ste­lio­nis bu­vo kvie­čia­mas at­vyk­ti į Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tą.

 

Kaip sa­kė de­par­ta­men­to Mo­kes­čių ir at­lie­kų kon­tro­lės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Jo­li­ta Ma­tu­le­vi­čie­nė, jis bu­vo at­vy­kęs ir pa­aiš­ki­no, kad su­kaup­tos au­to­mo­bi­lių de­ta­lės rei­ka­lin­gos, o ne­nau­do­ti­nos bus iš­vež­tos ati­duo­ti at­lie­kų su­rin­kė­jams.

 

„Jei žmo­gus ne­pri­pa­žįs­ta, kad jo nuo­sa­vo­je te­ri­to­ri­jo­je kau­pia­mi daik­tai yra at­lie­kos, pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus mes ne­ga­li­me trak­tuo­ti, kad tai yra bū­tent at­lie­kos. Šiuo at­ve­ju Pu­nios gy­ven­to­jas taip ir pa­si­el­gė, ne­su­ti­ko, kad į krū­vas su­dė­tos au­to­mo­bi­lių įvai­rios da­lys ir pa­dan­gos ga­li bū­ti trak­tuo­ja­mos kaip at­lie­kos. To­dėl jis ne­bu­vo nu­baus­tas“, – tvir­ti­no J.Ma­tu­le­vi­čie­nė.

 

Ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams V.Ste­lio­nis pa­reiš­kė grei­tai iš­si­kraus­tan­tis iš Pu­nios, tei­gė ap­si­gy­ven­sian­tis Tra­kų ra­jo­ne.

 

Šią sa­vai­tę Sū­re­lės gat­vės so­dy­bo­je ap­si­lan­kę ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai krū­vų au­to­mo­bi­lių da­lių ir pa­dan­gų jau ne­be­už­fik­sa­vo. Jų vie­to­se bu­vo tuš­čia, už­ra­kin­tos bu­vo ir gy­ve­na­mo­jo na­mo du­rys.

 

Kad V.Ste­lio­nis Pu­nio­je ne­be­gy­ve­na, pa­tvir­ti­no ir Pu­nios se­niū­ni­jos se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis: „Čia li­ko gy­ven­ti tik šio vy­ro bro­lis, o jis, kaip sa­kė bro­lio gy­ve­ni­mo drau­gė, su šei­ma iš­si­kraus­tė į nu­si­pirk­tą na­mą kitame kai­me to­je pa­čio­je se­niū­ni­jo­je. So­dy­bo­je Sū­re­lės gat­vė­je tik­rai ne­bė­ra su­krau­tų jo­kių au­to­mo­bi­lių da­lių, ap­lin­ka ap­šie­nau­ta.“

 

Į „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją da­bar pa­skam­bi­nę pu­niš­kiai džiau­gė­si, kad kai­my­nys­tė­je ne­be­li­ko, jų įsi­ti­ki­ni­mu, pa­vo­jin­go ži­di­nio, o svar­biau­sia, jog ne­be­rei­kės bai­min­tis ky­lan­čio gais­ro: „Pa­ga­liau vis­kas bai­gė­si, ga­li­me ra­miai gy­ven­ti.“

toliau2018-06-14  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100