Skaitykite šiandien
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Visvilas, Vydenė, Napaleonas (Napalys)

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-06-14  SpausdintiSpausdinti

UAB „Sofa Brands” sėkmės pavyzdys

Ūkio vi­ce­mi­nist­ras Ge­di­mi­nas Miš­ki­nis kar­tu su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riu Ro­ber­tu Šar­knic­ku bei jo ko­man­da ap­lan­kė aly­tiš­kiams dau­giau nei 365 dar­bo vie­tas su­kū­ru­sią UAB „So­fa Brands“.Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, bir­že­lio 8 die­ną, Aly­tu­je vy­ko Lie­tu­vos ver­slo pa­ra­mos agen­tū­ros kar­tu su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ūkio mi­nis­te­ri­ja ini­ci­juo­ja­mo re­gio­ni­nių se­mi­na­rų cik­lo „ES in­ves­ti­ci­jos ver­slui re­gio­nuo­se“ pir­ma­sis ren­gi­nys.

 

Se­mi­na­re ak­tu­a­lias Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) in­ves­ti­ci­jų ver­slui te­mas pri­sta­tė ir in­for­ma­ci­ją su­tei­kė ūkio mi­nis­te­ri­jos vi­ce­mi­nist­ras Ge­di­mi­nas Miš­ki­nis, Ūkio mi­nis­te­ri­jos, Lie­tu­vos ver­slo pa­ra­mos agen­tū­ros, UAB „In­ves­ti­ci­jų ir ver­slo ga­ran­ti­jos“, Moks­lo, ino­va­ci­jų ir tech­no­lo­gi­jų agen­tū­ros, Lie­tu­vos ino­va­ci­jų cen­tro at­sto­vai.

 

Šiuo se­mi­na­ru bu­vo sie­kia­ma pa­ska­tin­ti ša­lies re­gio­nuo­se vei­kian­tį ver­slą nau­do­tis įvai­riais Ūkio mi­nis­te­ri­jos ES in­ves­ti­ci­jų in­stru­men­tais ver­slui, ap­tar­ti iš­šū­kius, iš­mok­tas pa­mo­kas, pri­sta­ty­ti sėk­min­gus ES in­ves­ti­ci­jų ver­slui pro­jek­tų pa­vyz­džius.

 

Se­mi­na­re pri­sta­ty­ti kvie­ti­mų teik­ti pa­raiš­kas pla­nai 2018–2019 me­tams, ten­den­ci­jos, pa­raiš­kų pil­dy­mo da­ro­mos klai­dos. Taip pat bu­vo pri­sta­ty­ta dau­gy­bė prie­mo­nių, ska­ti­nan­čių ver­slą veik­ti bei ben­dra­dar­biau­ti su moks­lu.

 

Se­mi­na­re da­ly­va­vę Aly­taus ra­jo­no ir mies­to ver­sli­nin­kai skun­dė­si, kad jiems daž­nai trūks­ta in­for­ma­ci­jos, o kar­tais ji tie­siog yra per su­dė­tin­ga pa­pras­tam žmo­gui, to­dėl dėl pro­jek­tų ra­šy­mo jie tu­ri kreip­tis į kom­pe­ten­tin­gus as­me­nis, kas pa­di­di­na lai­ko bei kaš­tų są­nau­das.

 

Taip pat da­lis ver­sli­nin­kų skun­dė­si, jog daž­nai pro­jek­tų są­ly­gos yra ne­ko­rek­tiš­kos ir kai ku­riuos ver­sli­nin­kus, no­rin­čius gau­ti ES struk­tū­ri­nės pa­ra­mos lė­šų, ska­ti­nan­čios už­si­brėž­ti la­bai op­ti­mis­ti­nius tiks­lus, ku­rie at­ei­ty­je ne­bus pa­siek­ti.

 

Se­mi­na­ro da­ly­viai iš­gry­ni­no pro­ble­mas, ko­dėl da­lies ES struk­tū­ri­nės pa­ra­mos fon­dų lė­šų pa­nau­do­ji­mas yra ne­pa­trauk­lus ver­sli­nin­kams. Ūkio mi­nis­te­ri­jos vi­ce­mi­nist­ras G.Miš­ki­nis bei se­mi­na­re da­ly­va­vę pra­ne­šė­jai pa­ža­dė­jo, kad į vi­sas iš­sa­ky­tas pa­sta­bas bus at­si­žvelg­ta.

 

Ga­li­ma tik pa­si­džiaug­ti, ka­dan­gi su­da­rius Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių at­vi­ru­mo ES in­ves­ti­ci­joms in­dek­są pa­aiš­kė­jo, jog Aly­taus ra­jo­no ir mies­to gy­ven­to­jai yra vie­ni tų, ku­rie daž­niau­siai nau­do­ja­si šių in­ves­ti­ci­jų re­zul­ta­tais, la­biau­siai jau­čia jų po­vei­kį gy­ve­ni­mo ko­ky­bei ir dau­giau­sia ži­no apie jas.

 

Po ren­gi­nio ūkio vi­ce­mi­nist­ras G.Miš­ki­nis kar­tu su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riu Ro­ber­tu Šar­knic­ku bei jo ko­man­da ap­lan­kė aly­tiš­kiams dau­giau nei 365 dar­bo vie­tas su­kū­ru­sią, 2017 me­tais „Me­tų darb­da­ve“ aly­tiš­kių pri­pa­žin­tą įmo­nę UAB „So­fa Brands“. In­ves­ti­ci­jos į šią įmo­nę, į jos plėt­rą nuo­lat au­ga, ar­ti­miau­siu me­tu įmo­nė pla­nuo­ja plės­tis ir pa­pil­do­mai įdar­bin­ti dar bent 50 Aly­taus mies­to ar ra­jo­no gy­ven­to­jų. Šios įmo­nės di­rek­to­rius Sau­lius Bi­ti­nas į dar­buo­to­jus bei jų mo­ty­va­vi­mą žiū­ri la­bai kū­ry­biš­kai, ne­bi­jo ieš­ko­ti bei tai­ky­ti ne­tra­di­ci­nių dar­buo­to­jų mo­ty­va­vi­mo bū­dų, to­dėl dar­buo­to­jų kai­ta įmo­nė­je te­sie­kia vos 4 proc.

 

Skais­tė Ul­čic­kai­tė

 

Užs. Nr. 0083

 

 

 

 

 

toliau2018-06-14  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100