arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Alvydas, Vismantė, Jeronimas, Česlovas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-06-19  SpausdintiSpausdinti

Gyvūnų prižiūrėtoja išėjo iš darbo. Veterinarai fiksavo pažeidimus

Alma MOSTEIKAITĖ

Aly­taus ra­jo­ne Pu­nios se­niū­ni­jo­je Nor­ge­liš­kių kai­me vei­kian­tis Kau­ne re­gist­ruo­tos gy­vū­nų prie­žiū­ros ben­dro­vės „Nu­a­ras“ pa­da­li­nys, ar­ba Dzū­ki­jos gy­vū­nų prie­žiū­ros cen­tras, pas­ta­ruo­ju me­tu at­si­dū­rė Aly­taus vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos aki­ra­ty­je. Iš dar­bo iš­ėjus čia dir­bu­siai gy­vū­nų pri­žiū­rė­to­jai, pa­čios tei­gi­mu, dėl mig­do­mų svei­kų šu­nų, ne­tru­kus šio­je tar­ny­bo­je gau­tas skun­das taip pat dėl at­seit be prie­žas­ties už­mig­do­mų ke­tur­ko­jų. „Nu­a­ro“ pa­da­li­ny­je ap­si­lan­kę ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai fik­sa­vo pa­žei­di­mus. Kad ke­le­tas šu­nų bu­vo už­mig­dy­ta, pri­pa­ži­no ir „Nu­a­ro“ di­rek­to­rė, ta­čiau nu­ro­dė tam bū­ti­nas prie­žas­tis.

 

Bu­vu­si „Nuaro“ padalinio Alytaus rajone Norgeliškių kaime gy­vū­nų pri­žiū­rė­to­ja Neringa Starevičiūtė (nuotr.): „Pa­ra­šiau pa­reiš­ki­mą iš­ei­ti iš dar­bo, nes ne­ga­lė­jau ma­ty­ti, kaip yra mig­do­mi svei­ki šu­nys. At­va­žiuo­ju į dar­bą ir pa­ma­tau, kad trūks­ta vie­no, ki­to, tre­čio šuns. Pa­sa­kiau di­rek­to­rei, kad yra to­kie da­ly­kai, klau­siau, ko­dėl mig­do­mi šu­nys, o ši pa­reiš­kė, kad tai ne ma­no rei­ka­las, ma­no rei­ka­las va­ly­ti šu­nų gar­dus. Aš il­gai ne­ga­lė­jau pa­mirš­ti už­mig­dy­tų šu­nų, ku­rį lai­ką ne­ga­lė­jau nei val­gy­ti, nei mie­go­ti.“          Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.Il­gai ne­ga­lė­jo pa­mirš­ti už­mig­dy­tų šu­nų

Aly­tiš­kės, da­bar Prie­nų ra­jo­ne Bal­bie­riš­ky­je gy­ve­nan­čios, prieš tai še­šio­li­ka me­tų Ita­li­jo­je bar­me­ne, au­to­mo­bi­lių eks­por­to ir im­por­to sri­ty­je dir­bu­sios Ne­rin­gos Sta­re­vi­čiū­tės pa­žin­tis su „Nu­a­ro“ pa­da­li­niu Aly­taus ra­jo­ne Pu­nios se­niū­ni­jo­je Nor­ge­liš­kių kai­me bu­vo at­si­tik­ti­nė.

 

Kaip pa­ti sa­kė, pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Bal­bie­riš­ky­je ra­do pa­mes­tus du ma­žiu­kus šu­niu­kus, jiems ėmė ieš­ko­ti ar­ti­miau­sios prie­glau­dos, taip pir­mą­kart at­si­dū­rė „Nu­a­ro“ pa­da­li­ny­je Nor­ge­liš­kių kai­me, ku­ris da­bar yra va­di­na­mas Dzū­ki­jos gy­vū­nų prie­žiū­ros cen­tru.

 

Iš pra­džių ji čia dir­bo sa­va­no­re, o nuo šie­me­čio ko­vo pa­bai­gos bu­vo pri­im­ta dirb­ti gy­vū­nų pri­žiū­rė­to­ja. N.Sta­re­vi­čiū­tės pa­grin­di­nis dar­bas bu­vo va­ly­ti gy­vū­nų gar­dus, ve­džio­ti šu­nis.

 

Ta­čiau ji čia dar­ba­vo­si tik du mė­ne­sius. „Pa­ra­šiau pa­reiš­ki­mą iš­ei­ti iš dar­bo, nes ne­ga­lė­jau ma­ty­ti, kaip yra mig­do­mi svei­ki šu­nys. At­va­žiuo­ju į dar­bą ir pa­ma­tau, kad trūks­ta vie­no, ki­to, tre­čio šuns. Taip pra­si­dė­jo, kai nuo­lat čia dir­ban­tis gy­vū­nų pri­žiū­rė­to­jas iš­vy­ko trum­pam tar­nau­ti į ka­riuo­me­nę. Pa­sa­kiau di­rek­to­rei, kad yra to­kie da­ly­kai, klau­siau, ko­dėl mig­do­mi šu­nys, o ši pa­reiš­kė, kad tai ne ma­no rei­ka­las, ma­no rei­ka­las va­ly­ti šu­nų gar­dus. Aš il­gai ne­ga­lė­jau pa­mirš­ti už­mig­dy­tų šu­nų, ku­rį lai­ką ne­ga­lė­jau nei val­gy­ti, nei mie­go­ti“, – pa­sa­ko­jo bu­vu­si gy­vū­nų pri­žiū­rė­to­ja.

 

N.Sta­re­vi­čiū­tė pri­si­pa­ži­no pa­ti la­bai my­lin­ti šu­nis, du au­gi­nan­ti na­muo­se, tad mig­do­mi šu­nys tie­siog pri­bloš­kė.

 

Bu­vu­si „Nu­a­ro“ Aly­taus ra­jo­ne vei­kian­čio pa­da­li­nio gy­vū­nų pri­žiū­rė­to­ja apie, jos nuo­mo­ne, be prie­žas­ties mig­do­mus šu­nis pra­ne­šė Aly­taus vals­ty­bi­nei mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai. Ši tar­ny­ba iš tie­sų bir­že­lio pra­džio­je ga­vo pra­ne­ši­mą apie mig­do­mus at­seit svei­kus šu­nis.

 

Pa­da­li­nys tu­ri tik lai­ki­ną ve­te­ri­na­ri­nio patvirtinimo nu­me­rį

Kaip sa­kė Aly­taus vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Ro­mas Čer­nius, „Nu­a­ro“ pa­da­li­ny­je Nor­ge­liš­kių kai­me bu­vo ap­si­lan­ky­ta iš kar­to ga­vus pra­ne­ši­mą. Tą­kart čia bu­vo 44 di­de­li šu­nys, 9 ma­ži ir 12 ka­čių.

 

Nu­sta­ty­ta, kad ne­pa­kan­ka­mai iš­va­ly­tos ka­čių dė­žu­tės, ne­pri­tai­ky­ti bok­sai ma­žiems šu­niu­kams, juo­se per di­de­li tar­pai, ne­su­tvar­ky­tas gy­vū­nų re­gist­ra­ci­jos žur­na­las, ku­ria­me ne­bu­vo pa­žy­mė­tos gy­vū­nų pa­tal­pi­ni­mo vie­tos, pa­si­ges­ta gy­vū­nų at­se­ka­mu­mo žen­klų, iš ku­rių bū­tų ma­ty­ti vak­ci­na­ci­ja, mik­ro­sche­mos.

 

Anot R.Čer­niaus, da­bar šie pa­žei­di­mai, kaip ma­ty­ti iš „Nu­a­ro“ di­rek­to­rės Jur­gi­tos Gus­tai­tie­nės pa­teik­to trū­ku­mų pa­ša­li­ni­mo prie­mo­nių pla­no, be­veik vi­si pa­ša­lin­ti, tar­ny­bos spe­cia­lis­tai dar at­liks pa­pil­do­mą pa­tik­ri­ni­mą.

 

„Di­rek­to­rė pa­tei­kė pa­aiš­ki­ni­mą, dėl ko­kių prie­žas­čių ge­gu­žės pa­bai­go­je bu­vo už­mig­dy­ti še­ši šu­nys. Du – gy­ven­to­jų pra­šy­mu, li­ku­sie­ji – dėl li­gų ir ag­re­sy­vu­mo. O juos už­mig­dė ben­dro­vės ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ja. Pre­pa­ra­tai, nau­do­ja­mi gy­vū­nų eu­ta­na­zi­jai, yra griež­tos at­skai­to­my­bės, jų ne­ga­li bet kas nau­do­ti. Kad bu­vo mig­do­mi svei­ki gy­vū­nai, ne­nu­sta­ty­ta, tam rei­kia kon­kre­čių įro­dy­mų, pra­ne­ši­mą apie at­seit mig­do­mus gy­vū­nus, ma­nau, rei­kia ver­tin­ti kaip pa­reikš­tą nuo­mo­nę“, – tei­gė Aly­taus vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas.

 

Ta­čiau aiš­ku vie­na, kad „Nu­a­ro“ pa­da­li­nys Aly­taus ra­jo­ne ku­rį lai­ką tu­ri tik lai­ki­ną ve­te­ri­na­ri­nio patvirtinimo nu­me­rį, pas­ta­rą­jį kar­tą jis iš­duo­tas ge­gu­žės vi­du­ry­je ir ga­lio­ja tris mė­ne­sius. Nuo­lat ga­lio­jan­čio šio nu­me­rio ne­iš­duo­da­ma, nes ne­vi­siš­kai ap­tver­ta pa­da­li­nio te­ri­to­ri­ja, nė­ra tin­ka­mai įreng­tos šu­nų ve­džio­ji­mo aikš­te­lės, ne­baig­tas reng­ti ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jo ka­bi­ne­tas.

 

Nors „Nu­a­ro“ pa­da­li­nys Nor­ge­liš­kių kai­me vei­kia tre­čią va­sa­rą, kol kas nuo­lat ga­lio­jan­čio ve­te­ri­na­ri­nio gy­vū­nų prie­žiū­ros nu­me­rio ne­pa­vyks­ta gau­ti. Vie­nu me­tu pus­me­čiui net bu­vo pa­nai­kin­tas šis lai­ki­nas nu­me­ris.

 

„Ne­ma­tau prie­žas­čių, kad pas mus su­ma­žė­tų gy­vū­nų“

„Nu­a­ro“ di­rek­to­rė J.Gus­tai­tie­nė sa­kė, kad gy­vū­nų pri­žiū­rė­to­ja iš Aly­taus ra­jo­ne vei­kian­čio pa­da­li­nio iš­ėjo, nes jai bu­vo už­draus­ta at­si­vež­ti į dar­bą sa­vo du šu­nis, taip pat bu­vo įsi­žiū­rė­ju­si ke­lis šu­nis, ku­riuos pri­žiū­rė­jo, o ki­tiems per ma­žai sky­rė dė­me­sio: „Pir­mą kar­tą mes su­si­dū­rė­me su įta­ri­mais dėl mig­do­mų svei­kų šu­nų. Jei gy­vū­nui yra blo­gai, tu­ri­me jį mig­dy­ti. Taip pat yra gy­vū­nus at­ve­žan­čių­jų, ku­rie ne­tu­ri pi­ni­gų jiems už­mig­dy­ti. Dau­giau­sia pas mus yra ras­tų iš­mes­tų ar gy­ven­to­jų ne­be­no­ri­mų lai­ky­ti gy­vū­nų. Iš vi­so „Nu­a­re“ – dau­giau kaip 600 gy­vū­nų, dau­giau­sia – šu­nys. Šian­dien aš ne­ma­tau prie­žas­čių, kad pas mus su­ma­žė­tų gy­vū­nų, nes žmo­nės per daug leng­va­bū­diš­kai žiū­ri į jų pri­ėmi­mą į sa­vo na­mus, kai kas la­bai grei­tai no­ri jų at­si­kra­ty­ti.“

 

J.Gus­tai­tie­nė pa­sa­ko­jo ne vie­ną at­ve­jį, kai žmo­nės skam­bi­na ir pra­šo kuo grei­čiau pa­si­im­ti gy­vū­ną, nes ant­raip jį iš­mes į gat­vę.

 

„Nu­a­ro“ di­rek­to­rė ka­te­go­riš­kai pa­nei­gė fak­tą apie mig­do­mus ne­va svei­kus gy­vū­nus: „Tai kai­nuo­ja, kaip mes ga­li­me tai da­ry­ti.“

 

Pa­si­gen­da skel­bi­mų, kad do­va­no­ja­mi gy­vū­nai

Aly­tiš­kė Edi­ta tvir­ti­no, kad tik Aly­taus vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos pa­tik­ri­ni­mo me­tu „Nu­a­ro“ feis­bu­ke bu­vo pa­si­ro­dę skel­bi­mų apie do­va­no­ja­mus šu­niu­kus šios ben­dro­vės Aly­taus pa­da­li­ny­je, anks­čiau to­kių skel­bi­mų ne­bū­da­vo. Mo­te­ris ste­bi­si, ne­gi au­gin­ti­niams nei­eš­ko­ma nau­jų na­mų, o gal jų ieš­ko­ti ne­ap­si­mo­ka?

 

Ki­tą aly­tiš­kę, be­glo­bių gy­vū­nų prie­žiū­ros ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rę Lo­re­tą Ber­no­tai­tę ste­bi­na, kaip tik pa­vie­ši­nus skel­bi­mus apie do­va­no­ja­mus gy­vū­nus „Nu­a­ro“ Aly­taus pa­da­li­ny­je, pa­skam­bi­nus iš­girs­ti, kad juos jau pri­glau­dė ge­ri žmo­nės. Mo­ters nuo­mo­ne, taip grei­tai gy­vū­nams ne­ga­li bū­ti su­ran­da­mi nau­ji na­mai.

 

„Nu­a­ro“ di­rek­to­rės J.Gus­tai­tie­nės tei­gi­mu, apie do­va­no­ja­mus gy­vū­nus Aly­taus pa­da­li­ny­je yra nuo­lat skel­bia­ma, gal vie­nu me­tu, kai nuo­la­ti­nis dar­buo­to­jas tar­na­vo ka­riuo­me­nė­je, tai bu­vo su­tri­kę, ta­čiau grei­tai vis­kas su­si­tvar­kys.

 

„Nu­a­ras“ skel­bia, kad per­nai į Nor­ge­liš­kė­se vei­kian­tį pa­da­li­nį bu­vo pa­te­kę 376 gy­vū­nai, 248 bu­vo pa­do­va­no­ti, 28 grą­žin­ti sa­vi­nin­kams, o 41 at­lik­ta be­skaus­mė eu­ta­na­zi­ja.

 

 

toliau2018-06-19  commSkaityti komentarus (5)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100