arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Alvydas, Vismantė, Jeronimas, Česlovas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-06-19  SpausdintiSpausdinti

Šiemet medaus buvo, ar bus – priklausys nuo gamtos malonės

Rita KRUŠINSKAITĖ

„Bi­ti­nin­kai džiau­gia­si, kad daug me­daus, ta­čiau rei­kė­tų sa­ky­ti, jog bu­vo daug, jei­gu grei­tai ne­pa­lis, me­daus ne­bus. Au­ga­lai iš­džiū­vę, ne­iš­ski­ria nek­ta­ro, bi­tu­tės ne­skren­da į dar­bą“, – sa­kė Aly­taus ra­jo­ne, Pla­sap­nin­kų kai­me, gy­ve­nan­tis bi­ti­nin­kas Vy­tau­tas Pa­tins­kas.

 

Anot V.Pa­tins­ko, pa­va­sa­ris bu­vo daug ža­dan­tis, ta­čiau va­sa­ra, ši­lu­mos mė­gė­jus džiu­gi­nu­si sau­lės ši­lu­ma, bi­ti­nin­kams pra­si­dė­jo la­bai liūd­nai. „Jei taip ir tę­sis, ne­su­lauk­si­me lie­taus, me­du­ne­šio prog­no­zės liūd­nos. Ga­li tek­ti su me­daus ki­bi­riu­kais ei­ti at­gal į avi­lius“, – ne­links­mai prog­no­za­vo Dzū­ki­jos bi­ti­nin­kas.

 

Pa­pras­tai to­kiu me­tu V.Pa­tins­ko ūky­je bū­na apie to­ną švie­žio me­daus, o da­bar tik apie 200 ki­log­ra­mų. Aly­taus, Vil­niaus ir Kau­no tur­guo­se, įvai­rio­se mu­gė­se ne tik me­du­mi, bet ir ki­tais bi­čių pro­duk­tais – žie­da­dul­kė­mis, pi­kiu, duo­ne­le bei vaš­ku – pre­kiau­jan­tis bi­ti­nin­kas kol kas pre­ky­bą me­du­mi dėl vis la­biau įsi­ga­lin­čios saus­ros yra su­stab­dęs.

 

 Kaip sako bi­ti­nin­kas Vy­tau­tas Pa­tins­kas, žie­da­dul­kės – vie­nas ver­tin­giau­sių gam­tos pro­duk­tų.   Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.   Iš­skir­ti­niai me­tai

Me­du­ne­šis šie­met pra­si­dė­jo taip ge­rai kaip nė vie­nais anks­tes­niais me­tais. Blin­džių žy­dė­ji­mo ne­nu­pla­kė lie­tūs, pie­nių žie­dų ne­pa­kan­do šal­nos, o prie įvai­rių ki­tų žy­din­čių ir nek­ta­rą iš­ski­rian­čių au­ga­lų pri­si­dė­jo gau­sus so­dų žy­dė­ji­mas. Nek­ta­ro bu­vo tiek daug, kad kai ku­rie bi­ti­nin­kai su­sku­bo džiaug­tis, jog me­du­ne­šio pra­džio­je iš­si­ko­pę me­tų me­daus nor­mą.

 

Si­tu­a­ci­ja ėmė keis­tis, kai oro tem­pe­ra­tū­ra vis ki­lo, o lie­taus ne­bu­vo ar­ba pa­ly­da­vo tik vie­to­mis ir ne­gau­siai. Au­ga­lai ėmė džiū­ti, ne­be­iš­skir­ti nek­ta­ro.

 

„Iš ry­to dar ga­li­ma pa­ma­ty­ti tarp karš­čio iš­var­gin­tų au­ga­lų skrai­dan­čių bi­čių, o įdie­no­jus jų ne­lan­ko nė vie­na bi­tė. Bal­tie­ji do­bi­liu­kai, vie­ni nek­ta­rin­giau­sių au­ga­lų, ny­kiai ru­duo­ja, nes dėl saus­ros ir die­nos kait­ros ne­iš­ski­ria nek­ta­ro ir ne­do­mi­na bi­čių“, – pa­sa­ko­jo V.Pa­tins­kas.

 

Me­du­ne­šiui ge­riau­sia tem­pe­ra­tū­ra – nuo 20 iki 25 laips­nių ši­lu­mos. Ta­čiau šios va­sa­ros pra­džio­je to­kių gam­tos są­ly­gų nė­ra, nes daž­ną die­ną ter­mo­met­ro stul­pe­lis ko­pia link 30 laips­nių ši­lu­mos. Jau pra­de­da žy­dė­ti siau­ra­la­pės lie­pos, ta­čiau jei ar­ti­miau­sią sa­vai­tę ne­bus lie­taus, tai lie­pų me­daus ne­tu­rė­si­me, dėl saus­ros ga­li ne­tek­ti pa­ra­gau­ti ir avie­čių me­daus.

 

Ne­pai­sant gam­tos są­ly­gų, me­daus kai­nos tur­gu­je pa­na­šios kaip ir pra­ėju­siais me­tais.

 

Žen­kli­na au­to­mo­bi­li­niais da­žais

Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­te ag­ro­no­mi­jos ba­ka­lau­ro, o Ve­te­ri­na­ri­jos aka­de­mi­jo­je gy­vu­li­nin­kys­tės tech­no­lo­gi­jos ma­gist­ran­tū­ros stu­di­jas bai­gęs V.Pa­tins­kas ūki­nin­kau­ja 130 hek­ta­rų miš­ria­me au­ga­li­nin­kys­tės ir bi­ti­nin­kys­tės ūky­je.

 

„Nuo šių me­tų bi­tės pri­skir­tos prie gy­vu­lių, tad bus ga­li­ma leng­viau pa­si­nau­do­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma“, – džiau­gė­si V.Pa­tins­kas.

 

70 avi­lių bi­ti­nin­kas lai­ko pen­kio­se skir­tin­go­se vie­to­se, tad ga­li mė­gau­tis pa­čiu įvai­riau­siu me­du­mi. „Esu mė­gė­jas, per­ei­nan­tis į pro­fe­sio­na­lus“, – juo­kau­ja Va­rė­nos ra­jo­no bi­ti­nin­kų drau­gi­jai pri­klau­san­tis vy­ras.

 

Kas­met iš 50 bi­čių šei­mų jis pri­ko­pia apie 2–2,5 to­nos me­daus. Vi­du­ti­niš­kai po 50 ki­log­ra­mų iš kiek­vie­no avi­lio.

 

Ki­tos 20 bi­čių šei­mų, skir­tos mo­ti­nė­lių au­gi­ni­mui, yra ap­gy­ven­din­tos spe­cia­liuo­se su­si­po­ra­vi­mo ir su­bren­di­mo na­me­liuo­se – nu­kleu­suo­se. „Į nu­kleu­są įke­lia­ma at­rink­ta iš ma­no bi­ty­no ar­ba nu­pirk­ta nau­ja su tra­nu su­si­po­ra­vu­si jau­na mo­ti­nė­lė, ku­ri per 10 die­nų pra­de­da dė­ti kiau­ši­nius. Ta­da ji su pen­kio­mis pa­ly­do­vė­mis ke­liau­ja pas nau­ją šei­mi­nin­ką – ku­rį nors Lie­tu­vos bi­ti­nin­ką. Kiek­vie­na mo­ti­nė­lė yra pa­žy­mi­ma ma­žu­te da­žų dė­me­le su nu­me­riu. Pa­gal tarp­tau­ti­nį bi­ti­nin­kų su­si­ta­ri­mą bi­čių mo­ti­nė­lės žy­mi­mos gel­to­na, bal­ta, mė­ly­na, rau­do­na ir ža­lia spal­vo­mis, kas­met vis ki­ta spal­va. Šių me­tų spal­va – rau­do­na“, – aiš­ki­no V.Pa­tins­kas.

 

Anot bi­ti­nin­ko, įdo­mu tai, kad šių jaut­rių vabz­džių žen­kli­ni­mui nau­do­ja­mi pa­tva­ru­mu pa­si­žy­min­tys al­ki­di­niai ar­ba au­to­mo­bi­li­niai da­žai.

 

V.Pa­tins­kui la­biau­siai pa­tin­ka Kar­ni­kos ir Bak­fas­to ra­sių bi­tės, jos ir do­mi­nuo­ja bi­ti­nin­ko bi­ty­ne. „Bi­tes lai­kau tik dau­gia­aukš­čiuo­se, ku­rie ga­li bū­ti iki 6 aukš­tų, avi­liuo­se. Jie yra pa­to­ges­ni, ap­žiū­rė­da­mas vie­ną bi­čių šei­mą už­trun­ki vos 5 mi­nu­tes, o stan­dar­ti­nio Da­da­no avi­lio ap­žiū­rai pri­rei­kia ma­žiau­siai 20 mi­nu­čių. Žie­mo­ji­mo są­ly­gos juo­se ge­ros – yra ven­ti­lia­ci­ja, ne­rei­kia ap­šil­tin­ti“, – dės­tė bi­ti­nin­kas.

 

V.Pa­tins­ko tei­gi­mu, dau­gia­aukš­čiai avi­liai, Lie­tu­vo­je pla­čiau nau­do­ti pra­dė­ti maž­daug prieš 10 me­tų, vis la­biau po­pu­lia­rė­ja.

 

Kaip at­skir­ti ge­rą me­dų

Me­daus įvai­ro­vė ir pa­siū­la la­bai di­de­lė, kiek­vie­nas ga­li iš­si­rink­ti pa­gal sa­vo sko­nį. Ta­čiau kad ir ko­kį iš­si­rink­tu­me – ašt­ro­ko kva­po ir ait­ro­ko sko­nio gri­ki­nį ar kvap­nų, švel­nų pa­va­sa­ri­nį, svar­biau­sia, kad jis bū­tų ko­ky­biš­kas.

 

Pats bi­ti­nin­kas kas­dien mė­gau­ja­si me­du­mi, jam la­biau­siai pa­tin­ka pa­va­sa­ri­nis – švel­nus, ma­lo­naus sko­nio me­dus.

 

„Kad me­dus nė­ra ko­ky­biš­kas, aiš­kiau ma­to­si iš su­si­kris­ta­li­za­vu­sio me­daus nei iš švie­žio. Jei ma­tai ant stik­lai­nio kraš­tų ir vir­šaus gra­žiai iš­si­sky­ru­sius gliu­ko­zės kris­ta­lus, tai reiš­kia, kad vis­kas ge­rai – me­dus ge­ras.

 

Pu­to­ji­mas ne­pa­ro­do, kad iš pra­džių me­dus bu­vo blo­gas. Daž­niau­siai tai reiš­kia, kad kaž­kas nu­ti­ko tam tik­ro­je fer­men­ta­vi­mo­si fa­zė­je. Tar­ki­me, gri­kių me­dų rei­kia su­val­gy­ti per mė­ne­sį, jei lai­kai kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ro­je, ar­ba lai­ky­ti nuo­la­ti­nė­je 10 laips­nių ši­lu­mos tem­pe­ra­tū­ro­je.

 

Ver­ta at­kreip­ti dė­me­sį, jei žie­mą per­ki me­dų, o jis ga­na skys­tas, ant sie­ne­lių ne­si­ma­to gliu­ko­zės kris­ta­lų. Taip nu­tin­ka, kai bi­ti­nin­kai ką tik iš­suk­tą me­dų su­pils­to į di­de­les tal­pyk­las, o žie­mą pa­šil­dę per­pi­la į ma­žes­nes. Vis­kas ge­rai, jei jis pa­kai­ti­na­mas iki 50 laips­nių, ne­pra­ran­da sa­vo sa­vy­bių“, – aiš­ki­no V.Pa­tins­kas.

 

No­rin­tie­siems nu­si­pirk­ti tik­rai ge­ro me­daus, bi­ti­nin­kas pa­ta­ria ne­pa­gai­lė­ti ke­lių eu­rų ke­lio­nei pas bi­ti­nin­ką ir įsi­ti­kin­ti, kaip jis bi­ti­nin­kau­ja.

 

„Par­duo­tu­vė­se per­kan­tie­ji me­dų tu­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad jo­se daž­niau­siai pre­kiau­ja­ma ne me­du­mi, o me­daus mi­ši­niais“, – per­spė­jo ži­no­vas.

 

Rengs edu­ka­ci­nes pa­mo­kė­les

Anot V.Pa­tins­ko, bi­ti­nin­kais ga­li tap­ti vi­si, ne­bi­jan­tys bi­čių, nes jos la­bai grei­tai pa­jau­čia bai­mę, ir nė­ra aler­giš­ki jų įgė­li­mams.

 

At­ei­ty­je bi­ti­nin­kas vai­kams ir su­au­gu­sie­siems ke­ti­na ves­ti edu­ka­ci­jos pa­mo­kė­les. „No­riu švies­ti žmo­nes, ypač jau­ni­mą, kad ži­no­tų, kas yra žie­da­dul­kės, bi­čių pie­ne­lis, pi­kis, ko­kios šių bi­čių pro­duk­tų sa­vy­bės. Pa­mo­kė­lių me­tu klau­sy­to­jus su­pa­žin­din­siu su me­daus su­ki­mu, vaš­ko ga­my­ba“, – at­ei­ties pla­nais da­li­jo­si V.Pa­tins­kas.

 

 

toliau2018-06-19  commSkaityti komentarus (1)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100