2018-03-13, straipsnio nr. 13556

Buvusiai lopšelio-darželio direktorei ir fiktyviai auklėtojos padėjėjai teks atlyginti žalą

Alma MOSTEIKAITĖ

Lilija Marijona Bru­so­kie­nė lopšeliui-darželiui „Šal­ti­nė­lis“ va­do­va­vo dau­giau nei ke­tu­ris de­šimt­me­čius. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.Va­kar Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė nuosp­ren­dį bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, ku­rio­je nu­sta­ty­ta, kad bu­vu­si Aly­taus mies­to lop­še­lio-dar­že­lio „Šal­ti­nė­lis“ di­rek­to­rė Li­li­ja Ma­ri­jo­na Bru­so­kie­nė pik­tnau­džia­vo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, suk­čia­vo ir klas­to­jo do­ku­men­tus, juos pa­nau­do­jo fik­ty­viai įdar­bin­da­ma vie­ną dar­buo­to­ją. Už tai bu­vu­siai šios švie­ti­mo įstai­gos di­rek­to­rei skir­ta bau­da ir teks at­ly­gin­ti sa­vi­val­dy­bei pa­da­ry­tą ža­lą. Bau­da skir­ta ir fik­ty­viai lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Šal­ti­nė­lis“ dir­bu­siai auk­lė­to­jos pa­dė­jė­jai Ar­mu­tei Sta­nu­lie­nei, jai taip pats teks at­ly­gin­ti sa­vi­val­dy­bei pa­da­ry­tą ža­lą.

 

Pa­reiš­ki­mas pro­ku­ra­tū­rai - po at­lik­to au­di­to

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Cen­tra­li­zuo­tas vi­daus au­di­to sky­rius au­di­tą Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­ne vei­kian­čia­me lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Šal­ti­nė­lis“ at­li­ko 2016-ųjų pa­va­sa­rį.

 

Jo me­tu bu­vo nu­sta­ty­ta, kad šio­je švie­ti­mo įstai­go­je nuo 2009-ųjų rug­sė­jo 30-osios iki 2016-ųjų ba­lan­džio 11-osios lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­rė L.M.Bru­so­kie­nė auk­lė­to­jos pa­dė­jė­ja bu­vo įdar­bi­nu­si A.Sta­nu­lie­nę. Ji iš dar­bo bu­vo at­leis­ta at­lie­ka­mo au­di­to me­tu.

 

Iš pa­tik­rin­tų do­ku­men­tų ir po­kal­bių su auk­lė­to­jo­mis bei ki­tais „Šal­ti­nė­lio“ dar­buo­to­jais Cen­tra­li­zuo­to vi­daus au­di­to sky­riaus spe­cia­lis­tams ki­lo abe­jo­nių, ar A.Sta­nu­lie­nė re­a­liai dir­bo šio­je švie­ti­mo įstai­go­je.

 

Su­skai­čiuo­ta, kad jai per mi­ni­mą lai­ko­tar­pį bu­vo iš­mo­kė­ta be­veik 26 tūkst. eu­rų at­ly­gi­ni­mo. To­kiu bū­du sa­vi­val­dy­bė dėl di­rek­to­rės L.M.Bru­so­kie­nės ga­li­mai nu­si­kals­ta­mų vei­kų pa­ty­rė A.Sta­nu­lie­nei iš­mo­kė­to dar­bo už­mo­kes­čio ža­lą.

 

Tuoj po lop­še­ly­je-dar­že­ly­je at­lik­to au­di­to jo di­rek­to­rė, bū­da­ma pen­si­nio am­žiaus, iš­ėjo į už­tar­nau­tą po­il­sį. L.M.Bru­so­kie­nė „Šal­ti­nė­liui“ va­do­va­vo dau­giau nei ke­tu­ris de­šimt­me­čius.

 

Po at­lik­to „Šal­ti­nė­lio“ au­di­to mies­to sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rą su pra­šy­mu pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­rės ga­li­mai nu­si­kals­ta­mų vei­kų. Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas, ir bau­džia­mo­ji by­la pa­sie­kė Kau­no apy­gar­dos teis­mą. Bau­džia­mą­ją by­lą kar­tu su kal­ti­na­muo­ju ak­tu šiam teis­mui įtei­kė Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra.

 

Bau­dos ir at­ly­gin­ti­na ža­la

Va­kar Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė nuosp­ren­dį bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, ku­rio­je bu­vu­si lop­še­lio-dar­že­lio „Šal­ti­nė­lis“ di­rek­to­rė aly­tiš­kė L.M.Bru­so­kie­nė pri­pa­žin­ta kal­ta pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius dėl pik­tnau­džia­vi­mo tar­ny­bine padė­timi, suk­čia­vi­mo ir do­ku­men­to klas­to­ji­mo. Už tai jai skir­ta 200 mi­ni­ma­lių gy­ve­ni­mo ly­gių (MGL) bau­da - 7 tūkst. 532 eu­rai.

 

Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bė­je gy­ve­nan­ti, fik­ty­viai „Šal­ti­nė­ly­je“ auk­lė­to­jos pa­dė­jė­ja dir­bu­si A.Sta­nu­lie­nė pri­pa­žin­ta kal­ta dėl suk­čia­vi­mo ir nu­baus­ta 150 MGL ar­ba 5 tūkst. 649 eu­rų bau­da.

 

Va­do­vau­jan­tis Kau­no apy­gar­dos teis­mo pri­im­tu nuosp­ren­džiu, jos abi so­li­da­riai tu­ri at­ly­gin­ti sa­vi­val­dy­bei pa­da­ry­tą be­veik 26 tūkst. eu­rų pa­da­ry­tą ža­lą už A.Sta­nu­lie­nei iš­mo­kė­tą dar­bo už­mo­kes­tį, taip pat 2 tūkst. 81 eu­ro ža­lą „Sod­rai“.

 

Teis­mui pa­ka­ko įro­dy­mų nu­sta­ty­ti fak­tui, kad A.Sta­nu­lie­nė bu­vo įdar­bin­ta fik­ty­viai ir ga­vo at­ly­gi­ni­mą už dar­bą, ku­rio ne­at­li­ko.

 

Kau­no apy­gar­dos teis­mo nuosp­ren­dis per 20 die­nų ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.

 

L.M.Brusokienė sakė kalbėsis su advokatais dėl nuosprendžio skundimo.