2018-06-19, straipsnio nr. 13768

Alytaus policija po miesto šventės: „Alytiškiai pamažu išmoksta švęsti”

Laura BALIUKONIENĖ

Pra­ėjęs šven­ti­nis sa­vait­ga­lis Aly­tu­je pa­ly­gin­ti bu­vo ra­mus. Taip pra­ūžu­sias mies­to die­nas iš sa­vo var­pi­nės ver­ti­na po­li­ci­ja. De­ja, bet tarp su­lai­ky­tų as­me­nų bu­vo trys ne­blai­vūs ne­pil­na­me­čiai. O vie­nai ke­tu­rio­lik­me­tei nu­sta­ty­tas net 2,05 pro­mi­lės gir­tu­mas.

 

Pa­sak Kris­ti­nos Ja­nu­le­vi­čie­nės, Aly­taus po­li­ci­jos at­sto­vės, per tris sa­vait­ga­lio die­nas (penk­ta­die­nį, šeš­ta­die­nį ir sek­ma­die­nį) į areš­ti­nę už­da­ry­ti 25 as­me­nys, iš ku­rių trys ne­pil­na­me­čiai. Dviem ke­tu­rio­lik­me­tėms nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis gir­tu­mas. Per­nai to­kiu me­tu į areš­ti­nę už­da­ry­tų as­me­nų bu­vo be­ne dvi­gu­bai dau­giau.

 

Bu­vo pra­dė­ti du iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl au­ga­li­nės kil­mės nar­ko­ti­nių me­džia­gų lai­ky­mo, ga­be­ni­mo ir pla­ti­ni­mo bei vie­na ad­mi­nist­ra­ci­nė tei­se­na dėl jų var­to­ji­mo.

 

Iš vi­so su­ra­šy­ti 22 ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­žei­di­mų pro­to­ko­lai. Dau­gu­ma jų – už ne­blai­vių as­me­nų pa­si­ro­dy­mą vie­šo­je vie­to­je ir ke­li už ne­le­ga­lių ak­ci­zi­nių pre­kių tu­rė­ji­mą su sa­vi­mi. Taip pat pra­dė­tas vie­nas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo, ku­rio me­tu bu­vo pa­nau­do­tas smur­tas ir ne­žy­miai su­trik­dy­ta as­mens svei­ka­ta.

 

Ad­mi­nist­ra­ci­nė tei­se­na pra­dė­ta ir dėl maž­me­ni­nės pre­ky­bos al­ko­ho­liu, ku­ris bu­vo par­duo­da­mas jau pa­si­bai­gus leis­ti­noms pre­ky­bai juo va­lan­doms. Šven­tės pri­ei­go­se al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais bu­vo lei­džia­ma pre­kiau­ti iki vi­dur­nak­čio.

 

Pa­si­tei­ra­vus, kaip ver­ti­na šių me­tų nu­si­žen­gi­mų sta­tis­ti­ką Aly­taus mies­to šven­tės me­tu, K.Ja­nu­le­vi­čie­nė pa­brė­žė, kad me­tai iš me­tų ten­den­ci­jos ma­žė­ja: „Aly­tiš­kiai jau iš­moks­ta šven­tes švęs­ti be di­des­nių ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų. Tai ypač ma­to­ma per pas­ta­ruo­sius tre­jus me­tus.“

 

Pa­sak K.Ja­nu­le­vi­čie­nės, po­li­ci­jos iš­kvie­ti­mų skai­čius per tris šven­ti­nes die­nas, pa­ly­gin­ti su ki­tais įpras­tais sa­vait­ga­liais, bu­vo pa­di­dė­jęs, ta­čiau ne­žy­miai.