arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Kantrimas, Gražvyda, Fidelis, Ervina

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2018-04-24, Nr. 46
Į ežerą vos „neįbridusiu” pastatu susidomėjo inspekcija
Aly­taus ra­jo­ne Dau­gų se­niū­ni­jo­je Sa­los kai­me Kal­vų gat­vė­je maž­daug per met­rą nuo Di­džiu­lio eže­ro esan­tis sta­ti­nys ste­bi­na ne tik vie­ti­nius, bet ir at­vyks­tan­čiuo­sius į šią te­ri­to­ri­ją. Žmo­nėms ky­la klau­si­mas, kaip ga­li bū­ti sta­to­mas pa­sta­tas, vos „ne­įbri­dęs“ į eže­rą, ar ga­li­ma taip už­tver­ti pra­ėji­mus pa­e­že­re, – dau­giau to­kių vaiz­dų Dau­guo­se, Di­džiu­lio eže­ro pa­kran­tė­je, ne­pa­ma­ty­si. Pas­ta­ruo­ju me­tu šiuo sta­ti­niu su­si­do­mė­jo Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ja prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, nu­ma­to­mas sta­ti­nio sta­ty­bos pa­tik­ri­ni­mas.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Švarinimo akcijos dalyvė „Ekologistika”: ar žinote, kad naudotos padangos gali būti vertingos?
Tai, kad iš­mes­tos nau­do­tos pa­dan­gos pa­miš­kė­se ir ki­to­se ato­kes­nė­se vie­to­vė­se – vis dar ak­tu­a­li pro­ble­ma, pa­ro­dė šeš­ta­die­nį Aly­tu­je vy­ku­si vi­suo­ti­nė šva­ri­ni­mo­si ak­ci­ja „Da­rom“. Prie ak­ci­jos šie­met pir­mą kar­tą pri­si­jun­gė ir so­cia­li­nį at­sa­kin­gu­mą kaip vie­ną ver­ty­bių pro­pa­guo­jan­ti vie­nin­te­lė Pie­tų Lie­tu­vo­je Alytaus pa­dan­gų per­dir­bi­mo įmo­nė „Eko­lo­gis­ti­ka“. Ji su­rin­ko ne­ma­žai šių gam­tos ter­ša­lų, ku­rie, pa­sak Do­na­to Ri­bins­ko, įmo­nės pro­jek­tų va­do­vo, ga­li bū­ti nau­din­ga ža­lia­va ir ją ga­li­ma per­dirb­ti. Įmo­nės at­sto­vas pa­pa­sa­ko­jo įdo­mių fak­tų, su­si­ju­sių su nau­do­tų pa­dan­gų per­dir­bi­mu.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Rimantas Liegus: „Malonu, kad darbas nenuėjo veltui”
Veik­lus ir ener­gin­gas, dau­ge­liui aly­tiš­kių ge­rai pa­žįs­ta­mas Ri­man­tas Lie­gus šven­čia sep­ty­nias­de­šimt­me­tį. „Su šiuo ko­mu­ni­ka­bi­liu žmo­gu­mi ne vie­nam te­ko su­si­tik­ti įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se, pa­kal­bė­ti, pa­si­džiaug­ti, him­ną su­gie­do­ti, bet ne tiek daug yra ži­nan­čių jo nuo­pel­nus sa­vo gim­ti­nei, mies­tui, Lie­tu­vai, ša­lies spor­tui. Ri­man­tas yra la­bai nuo­vo­kus, są­ži­nin­gas, bet ir kie­ta­kak­tis, nie­kam ne­pa­tai­kau­jan­tis, ta­čiau su vi­sais ran­dan­tis kal­bą“, – kal­bė­jo jį ge­rai pa­žįs­tan­tys bi­čiu­liai. Pats Ri­man­tas ma­žai pa­pa­sa­ko­jo apie sa­ve, tei­gė, kad liaup­sių net ir to­kia pro­ga ne­ver­tas.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Alytuje jau tradicija tapusi verslių mokinių mugė stebino kokybe
Penk­ta­die­nį Aly­tu­je vy­ko ket­vir­to­ji Dzū­ki­jos re­gio­no mo­ko­mų­jų mo­ki­nių ben­dro­vių mu­gė. Jos lan­ky­to­jus jau­nie­ji ver­sli­nin­kai ste­bi­no ne tik sa­vo su­ma­ny­mais, bet ir iš­ra­din­gais jų pa­tei­ki­mais. Tarp ver­slo at­sto­vų iš­rink­tų mu­gės nu­ga­lė­to­jų - ir jau lū­kes­čius pa­tei­si­nu­sį ver­slą be­ku­rian­tys jau­nuo­liai, ir už­sie­nio rin­ko­je ga­li­my­bes at­ra­dę kū­rė­jai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Aikš­te­lė­se pa­ga­min­tas kom­pos­tas ke­liau­ja į lys­ves ir gė­ly­nus

 

Su­skai­čia­vo, kiek dar­žo­vių dai­gų so­din­ti, ir pa­ta­ria, kur dė­ti jų per­tek­lių

 

Ka­da bus įjung­tas van­duo Šv. An­ge­lų Sar­gų ka­pi­nė­se?

 

Aly­taus po­li­ci­ja ieš­ko vog­tų daik­tų sa­vi­nin­kų

 

Pu­niš­kių su­si­ti­ki­mas su pa­sau­lio šach­ma­tų čem­pio­nu Ga­riu Kas­pa­ro­vu

 

Lie­tu­viš­ko au­gin­ti­nio iš­lai­dų krep­še­lis: šei­mi­nin­kams svar­biau­sia, kad gy­vū­nas bū­tų so­tus

 

Aly­taus po­li­kli­ni­kos gy­dy­to­jai kvie­čia dau­giau su­ži­no­ti apie svei­ką gy­ven­se­ną. Žio­vu­lys

 

Žemių sa­vi­nin­kai ir nau­do­to­jai pri­va­lo nai­kin­ti Sos­nov­skio barš­čius

 

Iš Lie­tu­vos pra­de­dan­čių­jų dziu­do čem­pio­na­to – pri­zi­nės vie­tos

 

Vai­kų psi­chiat­ras Li­nas Sluš­nys: „Ko­dėl svar­bu iš­mok­ti at­pa­žin­ti sa­vo emo­ci­jas?”

 

Pa­ro­do­je „Auk­so vai­ni­ko spin­du­lių pa­lies­ti” iš­da­ly­ti kvie­ti­mai res­pub­li­ki­niam „Auk­so vai­ni­kui”

 

Tre­čia vie­ta res­pub­li­ki­nia­me pia­nis­tų kon­kur­se – Skais­tei Mak­se­ly­tei

 

Prem­je­ra Aly­taus mies­to te­at­re, ar­ba Kai Sha­kes­pe­a­re‘as at­si­du­ria gy­ve­ni­mo pa­raš­tė­se

 

„My­lė­ki­te kny­gą. Ji pa­leng­vins Jū­sų gy­ve­ni­mą...”

 

Gy­ve­ni­mas, ne­su­nai­kin­tas mir­ties ir bru­ta­lios jė­gos

 

Kvie­čia­me pa­tir­ti gy­vą­jį po­eto Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus pėd­sa­ką

 

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100